Rubriky
Ekonomika Homepage Zdravotnictví

Individuální účty dávají čím dál větší smysl

V ČR je veřejné zdravotnictví dostupné, na vysoké úrovni a více méně bez přímé úhrady pacientem. Samozřejmě i u nás jsou obory s větší mírou spoluúčasti, ale to k věci patří a my pacienti to chápeme.

Rostoucí náklady (v posledních letech rostoucí rapidně) vyvolávají otázku, jak dál, zdali zdravotní péče není přefinancována, nebo alespoň, kde „vzít“ na zdravotní péči více potřebných peněz. Státní rozpočet je nemá, což se letos ukázalo snížením plateb za tzv. státní pojištěnce rozhodnutím našeho parlamentu. Přesto odmítám tvrzení, že české zdravotnictví další „zdroje“ nepotřebuje. Kdyby tomu tak bylo, tak by naše nemocnice zářily novotou a lékařů i sester bychom měli nadbytek. Tomu ale tak není. Řada nemocnic je sice opravených, ale řada také ne. A v oblasti personálu to je problém ještě větší. Relativní nedostatek lékařů je dán odborností a místem a nedostatek zdravotních sester je až na výjimky absolutní.

Náklady na zdravotní péči rostou, a to z řady důvodů. Především jde o stárnutí naší populace, kdy roste podíl pacientů ve vyšším věku a ti potřebují více zdravotní péče. Nové metody terapie i prevence s každoročním nárůstem nákladů o několik miliard korun a také vyšší „laické“ vzdělání pacientů a dostatek (ne vždy validních) informací nás stojí další peníze. A my sami zdravotníci také již nechceme na úkor svých platů „dotovat“ náklady na zdravotní péči. A také rychle rostou náklady na energie, dopravu, služby a podobně.

Řada ekonomů a dalších odborníků se zamýšlí nad tím, jak do zdravotnictví „poslat“ více peněz. Připouští možnost obnovy poplatků za pobyt v nemocnici, či za větší spoluúčast na některých (ptám se kterých?) výkonech nebo léčbě. Opět je nyní řešena možnost připojištění k povinnému veřejnému zdravotnímu pojištění. Jistě za úvahu nebo diskuzi to stojí, ale v konečném důsledku půjde spíš jen o jednotky miliard korun než větší pomoc.

Zdravotní pojišťovny, aby vůbec zvládly nároky spojené s financováním zdravotní péče, do systému úhrady již před lety zavedly řadu limitujících mechanismů, které nutí zdravotnická zařízení šetřit. Ale to nestačí. Teprve, když budeme šetřit všichni, tak se to skutečně projeví. To mě vede k „oprášení“ myšlenky tzv. individuálních účtů, kdy úspory každého z nás mohou mít přínos v nějakém bonusu opět každému z nás, kteří něco ušetříme. Jde o metodu, kdy bez ohledu na výši našich plateb do veřejného zdravotního pojištění, budou naše výdaje vztaženy k průměrné úhradě na jednoho pojištěnce dané pojišťovny, korelovány s věkem, pohlavím a místem (například v rámci Prahy a Středočeského kraje) a část případné úspory odvozené od referenčních dat se nám „vrátí“ zpět na náš individuální účet jako bonus k dalšímu využití kupříkladu na stomatologickou péči, lázeňskou péči nebo doplatky za léky. Veškeré informace budou pro konkrétního pojištěnce dostupné on-line. Jde o to nikoliv šetřit na nezbytné péči ale na duplicitních vyšetřeních, výkonech atd. Výhrady typu, že lékař má vždy „navrch“ nad pacientem zazní, ale jsou zavádějící. Argumentační možnosti pacienta vůči lékaři jsou často omezené, ale v některých případech nikoliv: Mám na mysli například odběry krve duplicitní u praktiků a specialistů, stejná vyšetření tam nebo jinde… Zkrátka je třeba vyvolat zájem o úspory u všech zúčastněných. Vždyť každý by si mohl (a může už nyní) na svém účtu zkontrolovat, jaké peníze na jeho zdravotní péči šly.

Myslím, že tímto způsobem je možno ušetřit ročně i několik desítek miliard korun. Zvláště, když součástí každé zprávy od lékaře bude i výčet na zdravotní pojišťovnu vykázaných výkonů včetně ceny. Jde o nás všechny pacienty, zdravotníky i zdravotní pojišťovny. Prosím zamysleme se nad tím.

MUDr. Marek Zeman, MBA.

Rubriky
Zdravotnictví

Zdravotnictví je opět otloukánkem…?

Zdravotnictví je opět Otloukánkem….? Pane ministře, děkujeme!

Vláda ČR již od počátku přijala k rezortu zdravotnictví „macešský“ přístup. Dlužno říci, že nikoliv jako první. I řada předešlých vlád měla zdravotnictví více či méně „na háku“. Tj. nějak přežije, ono se to nezhroutí. Což je celkem vzato pravda. Zdravotnictví funguje, péče je relativně velmi dobrá a hlavně dostupná. Alespoň zatím…

   Pravdou také je, že platy ve zdravotnictví bývaly malé a to nejen ve srovnání se zahraničím. Covid přinesl zjištění, že tento stav již není únosný, respektive chceme-li po zdravotnících super výkony, musíme jim zaplatit. Však také se za poslední dobu výše platů ve zdravotnictví razantně zvýšila. Ale jakoby to způsobovalo nemístnou závist. Zdálo-se, že Covid-19  je za námi, tak trochu těch peněz zdravotnictví opět vezmeme. Tedy ne trochu, ale čtrnáct miliard…

  Co setím změní…? Hodně. Především je to signál, že vláda opět zdravotnictví nepřeje, tedy nechce, aby zdravotní pojišťovny měly větší rezervy a mohly s nimi nějak pracovat. Třeba mít větší prostor na výpočet hodnot minutové sazby práce, která je součástí platby za provedený výkon.  Nebo na kalku-laci úhrad za používané nemovitosti, které ve výkonech hrazených z veřejného zdravotního pojištění nejsou obsaženy,

 Vládní koalice získala do rozpočtu čtrnáct miliard. To v těch stamiliardách za námi a před námi neu-dělá nic, ale zdravotnictví v neklidné době to poškodí. Tím jsem si jist.  Enormní inflace, tlaky na na-vyšování mezd, další etapa Covidu, ať již si o něm myslíme cokoliv, to vše navyšuje aktuální výdaje ve zdravotnictví o více než čtrnáct  miliard. Navíc řada nemocnic nám „padá na hlavu“, což je vidět na první pohled. A za ty peníze by se leccos postavit dalo. A nelze říci, že nutně vláda ty prostředky po-třebuje. Pokud může poslat  kolem 74 miliard jako půjčku ČEZu  na úhradu jistiny na lipské energe-tické burze, pak co těch 14 miliard korun v rozpočtu „zalepí“?   Jde o chybné rozhodnutí, které je motivováno jednak snahou ušetřit „za každou cenu“, přičemž mi-nistr zdravotnictví se jeví nejslabším článkem řetězce šéfů rezortů, kde se šetřit  dá, jednak snahou přehlasovat opozici a za každou cenu si prosadit svou. Je to škoda!

Rubriky
Zdravotnictví

Imunita pro prodělaném covidu je silná a dlouhodobá

Rozhovor Deníku s viroložkou Hanou Zelenou ze Zdravotního ústavu v Ostravě

ANDREA CERQUEIROVÁ

Prodělání covidu poskytuje člověku podle slov viroložky Hany Zelené ze Zdravotního ústavu v Ostravě nejsilnější imunitu. Tím neradí nikomu chytit jej, není ale zastánkyní plošného očkování. Vakcíny podle ní mohou přinést benefit lidem z rizikových skupin, kteří covid v posledním roce neměli. Nikoli ale dětem nebo mladým a zdravým lidi, kteří jím – někteří i opakovaně – prošli.

Zabýváte se protilátkami po covidu. Jaké jejich množství člověka chrání?

Prakticky jakékoli, protože nezáleží jen na protilátkách. Po prodělání nemoci je imunita dlouhodobější, komplexnější a efektivnější než po vakcíně. To neznamená, že komukoliv doporučuji záměrně se nakazit. Nelze však ignorovat fakt, že valná většina lidí již infekcí prošla. Vážné průběhy nemocinikdy zcela nevymizí. Půjde však spíš o výjimky. Budou to hlavně lidé, kteří onemocní poprvé. Ať již jsou vakcinovaní či nevakcinovaní.

Jak dlouho postinfekční imunita trvá?

Katarští vědci nedávno zveřejnili výsledky, z nichž vyplývá, že ochrana vůči hospitalizaci a úmrtí je u lidí, kteří covid prodělali, přibližně 97 procent. Přetrvává minimálně čtrnáct měsíců, s časem nijak významně neklesá a funguje proti různým mutacím. Nesejde přitom na tom, jakou variantou koronaviru byl člověk nakažen poprvé. Slušná je i ochrana vůči reinfekci, byť ta postupně klesá.

Komu byste tedy doporučila posilující dávku vakcíny?

Je třeba vzít na zřetel, že vakcíny, kterými se očkuje, byly vyvinuty na původní variantu z Wuchanu, která tady už dva roky není. Jistý efekt mohou mít pro lidi, kteří z hlediska věku nebo chronických nemocí patří k rizikové skupině a covid v posledním roce neprodělali. Těm očkování zajistí alespoň nějakou dočasnou ochranu. Benefit ale nemá pro děti nebo mladé a lidi, kteří covid prodělali. Očkovat paušálně proto není optimální řešení.

Proč?

Je opravdu jiná situace než třeba před rokem. Plno lidí má covid už za sebou, což lze považovat za dávku vakcíny, dokonce daleko účinnější. Někdo covid prodělal dokonce opakovaně, přičemž s případnou reinfekcí lidé v nemocnicích takřka nekončí. Opakovaná aplikace vakcín proti staré variantě může vést i ke zhoršení imunitní odpovědi na novější varianty.

Do Česka má přijít nová vakcína Valneva. Ta bude určena případným zájemcům, jež doposud nejsou očkovaní. Co si od ní slibujete?

Jedná se o inaktivovanou celovirionovou vakcínu. Jejím prostřednictvím vám aplikují mrtvý virus. Otázkou ale je, z které varianty pochází. Imunitní odpověď jistě vyvolá, nikoli ale takovou jako když covid proděláte. Benefit proto může mít také jen pro rizikové lidi, kteří covid neprodělali.

Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA zahájila hodnocení vakcín Pfizer a Moderna upravených na omikron, které v budoucnu taktéž mají přijít i do Česka. Jak budou podle vás účinné ty?

Současné subvarianty jsou stále zahrnuty pod omikron, protože mutací ještě není tolik, aby se dalo hovořit o zcela nové variantě.  Zatím není jisté, kdy k nám vakcíny na omikron přijdou a která varianta tady bude v té době. Každopádně ale musí zůstat na svobodném rozhodnutí každého člověka, zda první nebo další vakcinaci podstoupí nebo ne. Stát už nesmí nic nařizovat a podmiňovat očkováním účast na běžném životě.

Share on Facebook
Facebook
Sdílet...
Rubriky
Homepage Zdravotnictví

Protřebujeme skutečně všechny objednané vakcíny?

Potřebujeme skutečně všechny objednané vakcíny ?

V minulých týdnech celkem 10 zemí ze 27 členských států EU napsalo Evropské komisi žádost o snížení nebo zastavení povinného „odběru“ očkovacích vakcín proti kovidovému onemocnění. Vesměs tuto žádost zdůvodnily přebytky vakcín na skladech, menší ochotou svých obyvatel se dále nechat přeočkovávat, menší než původně předpokládanou účinnost stávajících vakcín, méně nebezpečném průběhu onemocnění Covid-19 ve stávajícím období a potřebou úspor vzhledem k rostoucím nákladům spojeným s válkou na Ukrajině a energetickou krizí.

Tyto pochopitelné a hlavně oprávněné důvody nikterak nepohnuly naší vládou, aby se k této žádosti připojila. Nic nebrání našemu dalšímu odběru vakcín, že dle dostupných zdrojů ČR má nyní na „skladě“  zhruba sedm miliónů dávek, tedy počet na „celé“ další kolo podzimního očkování a to za předpokladu, že více než všichni dosud očkovaní se opět nechají přeočkovat. Tato situace, ale zřejmě (díky bohu) nenastane, tedy zatím pro ni nic nesvědčí.

Zde je na místě připomenout, že varianta (mutace) Covidu-19 nazvaná OMICRON se mezi naší populací šíří celkem rychle a plošně, aniž by to někdo v laické veřejnosti sledoval. Je to dáno jednak tím, že lidé mají nyní starosti spíše ekonomického rázu a také tím, že tato varianta se blíží „běžné“ viróze. Zrovna dnes v domově pro seniory v pražských Kobylisích, kam v pondělí jezdím jako internista, jsem byl informován o pacientce ve věku devadesáti let, očkované a přeočkované 3. dávkou, kterou minulý týden nakazila dcera. Průběh onemocnění je klidný, mírně zvýšená teplota 37,6 C, kašel, bolesti hlavy a rýma. Neříkám, že nemůže na podzim nastat zhoršení epidemiologické situace a příchodu mutace s horším průběhem, ale pak bude zapotřebí nějaké jiné strategie včetně účinnější vakcíny.

Naše vláda stran odběru vakcín dodržuje Evropskou komisí nasmlouvané kvóty odběru za další miliardy korun, které by mohla použít jinak. Odborné zdůvodnění je to, že vakcinace i v dalších dávkách údajně posílí naší imunitu, což je sporné. Některé studie v renomovaných časopisech uvádí opak s odkazem na to, že stále opakované očkování naši imunitu poškozuje. A vláda také uvádí hle- disko politické: ČR bude od 1.7. předsedat Evropské radě a proto musí být nestranná. Podivné zdůvodnění – ani ryba ani rak. No uvidíme, kolik ještě nás takto vedené předsednictví bude stát. Spíše jsem si myslel, že členské státy se v předsednictví střídají i proto, aby mohly lépe prosazovat svůj po- hled na věc. Ale asi je to jinak……

MUDr. Marek Zeman, MBA

Share on Facebook
Facebook
Sdílet...