PRO stanovy

Stanovy politické strany

Právo Respekt Odbornost

Právo Respekt Odbornost je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se chtějí účastnit a ovlivňovat život ve své obci i ve státě. Navazuje na tradice evropské křesťanské civilizace, rozvijí humanitní a demokratické tradice společnosti a uplatňuje konzervativní hodnoty v politice.

 1. Politická strana nese název Právo Respekt Odbornost, zkratka je PRO, (dále i jen „strana“ nebo „PRO“).
 2. Strana působí na území České republiky
 3. Sídlem strany je Praha.
 1. PRO hají právo na důsledné zachování, respektování a ochranu důstojného a svobodného života, jež je nejvýznamnějším právem občana demokratického právního státu. Základem tohoto práva je ochrana lidské důstojnosti.
 2. PRO bude vždy a za všech okolností prosazovat základní principy demokratického právního státu, a zejména pak důslednou ochranu základních práv a svobod každého občana České republiky.
 3. PRO bude důsledně hájit ochranu práva na svobodný projev každého občana České republiky. Vyjádření vlastního názoru nesmí být předmětem perzekuce, diskriminace či dehonestace ze strany státní moci či veřejnoprávních medií.
 4. PRO prosazuje právo na vzdělání, zejména na základní prezenční vzdělání, jako zásadní podmínku udržení hodnotového systému naší současné civilizace.
 5. PRO považuje zásah do tělesné integrity bez souhlasu dotčeného člověka i jakýkoliv nátlak na takový zásah za nepřípustný.
 6. PRO prosazuje osobní odpovědnost za zneužití pozice osob vykonávajících veřejnou moc, jež se stanou původci regulací omezujících práva a svobody občanů této země.
 7. PRO usiluje, při přezkumu zásahu státní moci, o uplatňování zásady in dubio pro libertate – v pochybnostech je třeba se přiklonit na stranu občanů.
 8. PRO považuje ochranu soukromí za základ humanismu. V demokratickém právním státě zaručena. Obzvlášť v současném světě vědy, techniky technologií a informačních médií si právo na soukromí zasluhuje důslednou a účinnou ochranu, a to i ve vztahu k procesu digitalizace veřejné moci. Informační technologie nesmějí být užity v neprospěch práva na soukromí a každý občan má právo „nebýt online“, tedy žádný občan nemůže být znevýhodněn tím, že nevyužívá procesů digitální společnosti.
 9. Omezit shora uvedená individuální práva a svobody lze výhradně v rozsahu, výslovně připuštěném Listinou základních práv a svobod, výhradně a přímo zákonem (tedy nikoliv na základě zákona) a výlučně v případě, že takovým omezením dochází k ochraně jiného shora uvedeného individuálního práva a svobody při zachování zásady in dubio pro libertate.
 10. PRO bude vytvářet podmínky k tomu, aby se Česká republika, a zejména pak její občané, stala prosperující zemí patřící k evropské špičce v oblasti vědy, inovace a kultury.
 11. PRO bude prosazovat sebevědomou a racionální mezinárodní politiku České republiky, v rámci Evropy i v rámci celého světa. PRO je proevropsky orientovanou stranou, mezi jejíž priority patří členství v Evropské unii, která musí být založena na svých původních hodnotách, tedy Evropské unii coby společenství svrchovaných a suverénních států, jejichž společné zájmy jsou koordinovány ve prospěch každého členského státu při zachování jednomyslnosti rozhodování. Je třeba zaručit na úrovni Ústavy České republiky, že jakékoliv omezení svrchovanosti státní moci, jejíž zástupci jsou přímo voleni občany ČR, je vyloučené.
 12. Vláda práva, respekt k jednotlivci a výkon státní moci na základě odbornosti nezávislé na zájmech omezených skupin, jsou základními hodnotami PRO, na nichž bude založena prosperita, bezpečnost a celkové štěstí občanů České republiky.
 1. Členem strany může být státní občan starší 18 let, který není členem jiné politické strany nebo hnutí, je plně svéprávný a souhlasí s programovými zásadami a cíli.
 2. O přijetí za člena strany rozhoduje předsednictvo strany, a to do 2 měsíců od doručení přihlášky kanceláři strany. Přihláška obsahuje jméno a příjmení, datum narození, bydliště zájemce a čestné prohlášení, že je státním občanem.
 3. Přihláška se podává kanceláři strany prostřednictvím místní organizace. V případě, že se člen přihlašuje do nově vznikající místní organizace, připojí se zápis o vzniku nové místní organizace. Kancelář strany předloží přihlášku krajské radě, pokud je v daném kraji zřízena, a ta ji do měsíce od jejího doručení projedná. Nepřijme-li krajská rada ve lhůtě stanovisko, má se za to, že s přijetím souhlasí. Stanovisko krajské rady má doporučující charakter.
 4. Je-li žádost o členství zamítnuta, písemně se to oznámí uchazeči.
 1. Členství ve straně zaniká:
  1. písemným vystoupením ze strany doručeným kanceláři strany,
  2.  
  3. vstupem do jiné politické strany nebo hnutí,
  4. přijetím kandidatury na kandidátce jiné volební strany nebo hnutí bez písemného souhlasu předsednictva strany,
  5. vyloučením,
  6. nezaplacením členského příspěvku do 28. února roku, za který je příspěvek placen, nestanoví-li předsednictvo pozdější datum. V případě, že datum připadne na den pracovního volna, posouvá se na nejbližší následující pracovní den. Povinnost zaplacení je splněna, je-li ve lhůtě příspěvek odeslán,
  7. smrtí.
 2. Členství ve straně se pozastaví na základě písemného oznámení člena doručeného kanceláři strany.
 3. O rozhodnutí ve věci řízení o zániku členství ve straně podle odst. 1 písm. b) až d) musí být člen vyrozuměn.
 1. Člen, jehož členství nebylo pozastaveno, má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze místní organizace, jíž je členem,
  2. volit a být volen do funkcí ve straně,
  3. být informován o přijatých usneseních orgánů strany,
  4. předkládat orgánům strany návrhy, stížnosti a připomínky,
  5. svobodně vyjadřovat a obhajovat své názory a předávat je k rozhodnutí voleným orgánům strany,
  6. v případě sporu se odvolávat k rozhodčí komisi,
  7. účastnit se s výjimkou hlasování zasedání orgánů strany, jestliže se rozhoduje o jeho osobě.
 2. Člen je povinen:
  1. prosazovat cíle a program strany,
  2. řídit se stanovami a vnitřními předpisy strany,
  3. plnit usnesení a rozhodnutí orgánů strany,
  4. plnit převzaté úkoly a nést za ně odpovědnost,
  5. platit stanovené členské příspěvky v určené lhůtě,
  6. neprodleně oznamovat předsedovi místní organizace změny údajů, které jsou uvedeny v přihlášce, a skutečnosti, které mohou vést k ukončení jeho členství ve straně.
  1. Registrovaný příznivec strany může být každý občan starší 15 let, který podporuje programové zásady a cíle strany. Registrovaným příznivcem se zájemce stane po vyplnění registračního formuláře a zaplacením stanoveného ročního příspěvku pro příznivce strany.
  2. Registrovaní příznivci strany mohou podávat návrhy orgánům strany, mohou se účastnit diskusních setkání, být členy odborných komisí a kandidovat na kandidátkách strany. Mají právo se účastnit orientačních elektronických hlasování organizovaných stranou.
  3. Pro ukončení statusu registrovaného příznivce se přiměřeně použijí ustanovení o ukončení členství.
  1. O vyloučení ze strany rozhoduje předsednictvo strany po obdržení stanoviska rozhodčí komise, je-li zřízena (její stanovisko má doporučující charakter). Návrh na vyloučení člena může podat člen předsednictva, krajská či městská rada nebo místní organizace. Návrh musí mít písemnou podobu a musí být odůvodněn.
  2. Před rozhodnutím o vyloučení ze strany musí být členovi poskytnuta přiměřená lhůta k podání písemného vyjádření a musí být pozván na jednání rozhodčí komise s právem vyjádřit se.
  3. Rozhodnutí o vyloučení ze strany je vydáno písemně a dotyčnému doručeno do 30 dnů.
  4. Vyloučit člena ze strany lze pro:
   1. porušení stanov,
   2. opakované zanedbání členských povinností,
   3. porušení povinností při hospodaření s majetkem strany,
   4. spáchání úmyslného trestného činu, za který byl dotyčný člen pravomocně odsouzen,
   5. zneužití funkce v rámci strany nebo veřejné funkce pro osobní prospěch člena nebo třetí osoby,
   6. jiné jednání, které je způsobilé poškodit oprávněné zájmy strany, pokud člen nezjedná účinnou nápravu bez zbytečného odkladu na písemnou výzvu předsednictva strany, zejména jednání, které je v rozporu se základními hodnotami strany nebo hodnotami demokratického právního státu.
  5. Opětovné přijetí za člena strany je možné po uplynutí 2 let od vyloučení.
  6. Člen nemá nárok na vrácení ani části členského příspěvku, uhrazeného za období, v němž jeho členství zaniklo.
  1. Na celostátní úrovni jsou orgány strany celostátní sněm, předsednictvo, politické grémium, předseda, 1. místopředseda, rozhodčí komise, kontrolní komise a rada odborných garantů.
  2. V krajích a v Praze působí krajské organizace, jejímiž orgány jsou krajský sněm, krajská rada a předseda krajské organizace.
  3. V územně členěných statutárních městech mohou působit městské organizace, jejímiž orgány jsou městský sněm, městská rada a předseda městské organizace.
  4. V obcích a městských částech (obvodech) působí místní organizace, jejímiž orgány jsou členská schůze a předseda.
  5. Statutárním orgánem strany je předseda a 1. místopředseda.
  6. Předseda krajské či místní organizace může zastupovat stranu výhradně v rozsahu, v němž to umožňují vnitřní předpisy strany.
  7. Funkční období příslušného orgánu strany končí vyhlášením výsledků nové volby orgánu. Funkční období předsedy a místopředsedů krajských a městských rad a místních organizací trvá 2 roky, avšak končí vždy nejpozději 3 měsíce po volbách do zastupitelstev příslušného kraje, města, obec či městské části (obvodu). Funkční období předsedy a místopředsedů strany, rozhodčí komise a kontrolní komise trvá 2 roky, avšak končí vždy nejpozději 4 měsíce po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
  8. Nově zvolený orgán se ujme funkce neprodleně po volbě. Stávající funkcionáři jsou povinni do jednoho týdne řádně předat svým nástupcům dokumentaci, inventář a přístupová práva k účtům strany.
  9. Jestliže není zvolen některý orgán, plní jeho funkce vyšší orgán strany až do zvolení příslušného orgánu. V případě orgánů s celostátní působností plní tuto funkci předsednictvo. V případě, že nebylo možné uspořádat celostátní sněm podle stanov, prodlužuje se funkční období celostátních orgánů do konání celostátního sněmu, který je předseda strany povinen svolat bez zbytečného odkladu po odpadnutí důvodu, pro který nebylo možné sněm uskutečnit.
  10. Kolektivní orgány strany se mohou usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů a delegátů, není-li ve stanovách uvedeno jinak. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů orgánu, není-li uvedeno jinak. Volba a odvolání předsedy a místopředsedů strany, krajské a městské organizace orgánů probíhá tajným hlasováním. Způsob usnášení a rozhodování kontrolní a rozhodčí komise stanovuje jejich statut.
  11. Předseda orgánu může uskutečnit jednání dálkovou formou či hlasování per rollam. O takto provedeném hlasování se vede zápis, kde je uvedeno hlasování jednotlivých členů. Usnesení per rollam je přijato, pokud se pro návrh vyjádří nadpoloviční většina všech členů příslušného orgánu.
  12. Orgány strany mohou rozhodnout, že nezvolení kandidáti na členy orgánu, který se obsazuje volbou, se podle pořadí získaných hlasů stávají náhradníky členů takového orgánu strany.
  13. Krajské organizace působí v hranicích vyšších územních samosprávních celků a sdružují místní organizace strany na území kraje.
  14. K odchylkám od organizačního členění strany může dojít tehdy, jsou-li tyto odchylky účelné pro účinnou práci strany a byly schváleny předsednictvem.
  1. Celostátní sněm je vrcholným orgánem strany. Svoláván je předsedou strany na základě usnesení předsednictva. V případě, že předseda sněm nesvolá, může tak učinit 1. nebo některý další místopředseda.
  2. Celostátní sněm se schází podle potřeby, zpravidla 1x za dva roky, nejpozději však do konce funkčního období předsednictva strany. Dobu, místo konání i návrh programu sněmu určuje předsednictvo strany.
  3. Mimořádný celostátní sněm musí být svolán na základě návrhu nejméně poloviny krajských organizací do 3 měsíců od podání návrhu. Návrh na svolání mimořádného celostátního sněmu musí obsahovat návrh programu.
  1. Delegáty celostátního sněmu s právem hlasovacím jsou:
   1. členové předsednictva, rozhodčí komise a kontrolní komise,
   2. delegáti, kteří jsou voleni na krajských sněmech podle klíče stanoveného předsednictvem strany. Minimální počet delegátů celostátního sněmu je 50. V případě, že má strana méně než 100 členů jsou delegáty celostátního sněmu všichni členové strany. Celostátní sněm je usnášeníschopný za jakéhokoli počtu přítomných delegátů, pokud byl oznámen čas a termín konání alespoň 14 dní předem.
  2. Sněm je usnášeníschopný za jakéhokoli počtu přítomných delegátů, pokud byl oznámen čas a termín konání alespoň 14 dní předem. Delegát je oprávněn na sněmu navrhovat kandidáty na funkce volené sněmem.
 1. Celostátní sněm zejména:
  1. volí a odvolává předsedu strany, 1. místopředsedu a další místopředsedy,
  2. volí předsedu a členy rozhodčí komise a kontrolní komise,
  3. schvaluje stanovy a program strany a jejich změny,
  4. bere na vědomí zprávy předsedy strany, předsedů rozhodčí a kontrolní komise a zprávu předsedy parlamentních klubů, jsou-li zřízeny,
  5. bere na vědomí finanční zprávu a další zprávy předsednictva,
  6. určuje základní směr politiky strany pro další období,
  7. rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů o zrušení, rozdělení nebo sloučení strany,
  8. rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem v případě zrušení strany.
 1. Předsednictvo je nejvyšším orgánem strany mezi celostátními sněmy s všeobecnou působností. Předsednictvo realizuje usnesení celostátního sněmu, řídí činnost strany v období mezi sněmy a rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny jiným orgánům.
 2. Předsednictvo svolává předseda strany zpravidla jednou za měsíc. Předseda strany jej musí svolat do týdne, požádá-li o to polovina členů předsednictva. Nesvolá-li v takovém případě předseda předsednictvo, může tak učinit 1. či jiný místopředseda. Ve všech případech hlasování předsednictva rozhoduje při rovnosti hlasů hlas předsedy strany. V případě jeho nepřítomnosti na zasedání předsednictva náleží rozhodující hlas 1. místopředsedovi strany.
 3. Členy předsednictva jsou členové politického grémia, předsedové krajských organizací strany a členové strany, kteří jsou ministři, poslanci a senátoři.
 4. Předsednictvo zejména:
  1. schvaluje roční rozpočet strany, roční uzávěrku strany a je oprávněno provádět v průběhu roku rozpočtová opatření; stanovuje výši příspěvku členů a registrovaných příznivců,
  2. projednává politické otázky,
  3. koordinuje činnost představitelů strany ve volených a jmenovaných funkcích,
  4. ukládá úkoly členům předsednictva a orgánům strany,
  5. rozhoduje o přijetí za člena strany,
  6. na návrh předsedy strany jmenuje a odvolává ředitele kanceláře,
  7. jmenuje a odvolává odborné garanty strany,
  8. může dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů vyslovit nedůvěru předsedovi strany,
  9. rozhoduje o složení kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny, Senátu, Evropského parlamentu, zastupitelstev krajů, Zastupitelstva hlavního města Prahy, schvaluje kandidáta strany na prezidenta republiky,
  10. rozhoduje o zřízení a zrušení krajských organizací a volí první krajskou radu nově zřízené krajské organizace,
  11. schvaluje volební a povolební koalice na celostátní úrovni,
  12. určuje klíč pro volbu delegátů na celostátní sněm a krajské sněmy, přitom bere v úvahu počet zapsaných voličů, volební výsledky a počet členů strany v kraji,
  13. schvaluje jednací řád, volební řád, příspěvkový řád, nominační řád, rozhodčí řád a statuty rozhodčí a kontrolní komise a směrnici pro hospodaření a účtování a další vnitřní předpisy, které si vyhradí,
  14. bere na vědomí zprávy rozhodčí a kontrolní komise,
  15. určuje volební zmocněnce strany pro celostátní a krajské volby,
  16. schvaluje mzdový předpis, organizační řád a pracovní řád,
  17. rozhoduje v dalších záležitostech, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům.
 1. Předseda strany je statutárním orgánem strany. Svolává celostátní sněm a navrhuje mu program. Svolává předsednictvo a navrhuje mu program. Je oprávněn se zúčastnit všech zasedání orgánů strany; pokud není členem příslušného orgánu, vystupuje s hlasem poradním.
 2. Předseda strany je oprávněn činit veškerá opatření, která se mu jeví jako nezbytná, neodporují-li stanovám.
 3. V případě, že zanikne funkce předsedovi strany, nevykonává funkci po dobu 6 měsíců či mu byla vyslovena nedůvěra předsednictvem strany, je svolán do 4 měsíců sněm pro volbu nového předsedy. V době volební kampaně pro volby poslanců či prezidenta republiky, může předsednictvo rozhodnout, že se sněm uskuteční do 4 měsíců po volbách.
 1. Strana má 1. místopředsedu a další tři místopředsedy.
 2. Zanikne-li funkce předsedy, vykonává ji 1. místopředseda. Obdobně to platí, byla-li předsedovi vyslovena nedůvěra.
 3. Je-li funkce předsedy obsazena, ale předseda ji nemůže vykonávat, vykonává působnost předsedy 1. místopředseda. V takovém případě přechází působnost předsedy písemným oznámením předsedy předsednictvu o přechodu působnosti, které trvá do písemného oznámení předsedy předsednictvu, že se opět ujímá své působnosti.
 4. Nemůže-li předseda strany funkci vykonávat a přitom nemůže z vážných důvodů učinit oznámení o tom, že nastal přechod působnosti předsedy na 1. místopředsedu, přechází působnost rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech členů předsednictva a souhlasu rozhodčí komise. Přechod pravomocí zaniká, zruší-li předsednictvo či rozhodčí komise své rozhodnutí o přechodu pravomocí.
 5. Předsednictvo může určit pořadí zastupování dalšími místopředsedy pro případ nemožnosti zastupování 1. místopředsedou.
 6. Místopředsedové strany se mohou účastnit zasedání všech orgánů strany; nejsou-li členy orgánu, mají poradní hlas.
 1. Politické grémium řídí politiku strany v době mezi zasedáními předsednictva. O svých rozhodnutích informuje předsednictvo, které jeho rozhodnutí může změnit.
 2. Politické grémium tvoří
  1. předseda a místopředsedové strany,
  2. prezident republiky, je-li členem strany a přijal členství v grémiu,
  3. předseda a místopředsedové vlády a komor Parlamentu, jsou-li členy strany,
  4. předsedové parlamentních klubů strany.
 1. Rada odborných garantů je poradním orgánem předsedy strany. Skládá se z garantů pro jednotlivé odborné oblasti a tajemníka rady odborných garantů.
 2. Zasedání rady garantů svolává tajemník rady a řídí jej předseda strany, pokud řízením nepověří některého místopředsedu.
 3. Rada zpracovává stanoviska a návrhy, které si předseda strany či předsednictvo strany vyžádají.
 4. Tajemník rady zajišťuje komunikaci s odbornými garanty a organizačně zajišťuje jednání rady.
 5. Odborné garanty a tajemníka rady jmenuje a odvolává předsednictvo strany.
 1. Nejvyšším orgánem krajské organizace je krajský sněm. Sněm svolává předseda krajské organizace, či v případě, kdy není schopen vykonávat svou funkci kterýkoliv z místopředsedů krajské organizace a navrhuje mu program jednání.
 2. Krajský sněm se schází vždy nejpozději do 3 měsíců po volbách do krajského zastupitelstva. Dobu a místo konání krajského sněmu a jeho program určuje krajská rada. Mimořádný krajský sněm se koná nejpozději do 2 měsíců, rozhodne-li o tom předsednictvo, nebo požádá-li o to písemnou formou nejméně jedna polovina místních organizací.
 3. Krajského sněmu se zúčastní s právem hlasovacím členové předsednictva, rozhodčí a kontrolní komise z příslušného kraje, členové krajské rady a delegáti zvolení podle stanov. Pokud počet členů strany v kraji nepřevyšuje 150, jsou delegáti krajského sněmu všichni členové strany v kraji.
 4. Krajský sněm projednává zejména:
  1. zprávu předsedy krajské organizace,
  2. zprávu o činnosti klubu zastupitelů kraje,
  3. finanční zprávu a další zprávy, případně návrhy vzešlé na krajském sněmu.
 5. Krajský sněm dále:
  1. hodnotí dosavadní činnost a stanoví základní politické úkoly krajské organizace na příští období a určuje způsob jejich plnění,
  2. volí a odvolává předsedu, 1. místopředsedu a nejvýše další dva místopředsedy krajské organizace,
  3. volí členy krajské rady a odvolává je a to v počtu 10 a je-li v daném kraji více než milion obyvatel v počtu 12,
  4. volí na období do dalšího krajského sněmu delegáty a náhradníky na celostátní sněm strany v počtu podle klíče stanoveného předsednictvem,
  5. navrhuje kandidáty do vyšších funkcí strany.
 6. Krajský sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. Není-li při stanoveném začátku jednání přítomna nadpoloviční většina, je po půl hodině krajský sněm usnášeníschopný při přítomnosti alespoň 1/4 delegátů. Není-li přítomna ani jedna čtvrtina členů či delegátů, opakuje se v termínu, který určí předseda krajské organizace.
 7. Krajská rada je nejvyšším orgánem strany v kraji mezi krajskými sněmy. Schází se podle potřeby nejméně čtyřikrát do roka. Skládá se z předsedy a  místopředsedů, poslanců a senátorů zvolených v příslušném kraji, a dalších  členů zvolených krajských sněmem. Místopředsedou krajské rady je též předseda městské organizace, pokud je městská rada na území daného kraje zřízena. Členem krajské rady může být pouze člen strany.
 8. Krajská rada zejména:
  1. v době mezi zasedáními krajského sněmu zajišťuje, kontroluje a koordinuje plnění úkolů uložených krajským sněmem a vyššími orgány strany,
  2. řídí, kontroluje a koordinuje činnost místních a městských organizací,
  3. připravuje krajský sněm, podává zprávu o své činnosti,
  4. navrhuje předsednictvu strany složení kandidátních listin pro volby do zastupitelstev krajů a do Poslanecké sněmovny a kandidáty do Senátu,
  5. může dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů krajské rady vyslovit nedůvěru předsedovi krajské organizace; v tom případě se do 3 měsíců koná nová přímá volba předsedy krajské organizace,
  6. navrhuje kandidáty do vyšších funkcí strany,
  7. navrhuje rozhodčí komisi vyloučení člena.
 9. Ustanovení stanov o předsedovi a místopředsedech strany se použijí přiměřeně na předsedu a místopředsedy krajské organizace.
 1. Městské organizace působí jako součást krajské organizace ve statutárních městech, která se člení na městské části či obvody a zároveň v nich působí alespoň dvě místní organizace.
 2. Součástí městské organizace jsou místní organizace působící na území statutárního města zpravidla v rámci jednotlivých městských částí (obvodů).
 3. Pokud není stanoveno jinak, použije se orgány městské organizace ustanovení o krajském sněmu, radě, předsedovi a místopředsedech kraje.
 4. Městský sněm se schází vždy nejpozději do 3 měsíců po volbách do zastupitelstva města a tvoří jej všichni členové místních organizací na území města.
 5. Městská rada se skládá z:
  1. předsedy městské organizace, 1. místopředsedy a místopředsedy volených městským sněmem,
  2. poslanců, senátorů, a členů zastupitelstva kraje, pokud jsou členy místní   organizace na území města,
  3. členů zastupitelstva města a starostů městských částí (obvodů), jsou-li členy strany,
  4. předsedy krajské rady a jejího 1. místopředsedy, pokud jsou členy místní organizace na území města, jinak mají právo účasti s hlasem poradním,
  5. předsedů místních organizací působících na území města,
  6. tří členů volených městským sněmem a ve městech s alespoň 200 000 obyvateli nejvýše pěti volených členů.
  7. Městská rada rozhoduje o složení kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města a o složení kandidátních listiny pro zastupitelstva městských částí (obvodů), pakliže v nich nepůsobí místní organizace.
  8. Předseda městské organizace je zároveň místopředsedou krajské rady.
 1. Místní organizace je základní organizační jednotka strany a působí na území obce, kde je zřízena. Místní organizace může být zřízena i pro území více obcí. Je tvořena minimálně třemi členy, z nichž alespoň jeden má trvalý pobyt v obci. Místní organizace vzniká rozhodnutím ustavující schůze na základě předchozího souhlasu předsednictva strany. Ustavující schůzi svolává předseda krajské organizace nebo předseda strany.
 2. Místní organizace zaniká
  1. usnesením členské schůze místní organizace,
  2. usnesením předsednictva, klesne-li počet jejích členů pod tři a stav trvá déle než jeden rok, předsednictvo může prodloužit lhůtu až na dva roky,
  3. usnesením předsednictva, pokud svou činností závažným způsobem poruší stanovy či program strany nebo dlouhodobě poškozuje stranu.
 3. Nejvyšším orgánem místní organizace je členská schůze, která se schází nejméně dvakrát do roka, avšak nejpozději do 3 měsíců od voleb do zastupitelstev obcí. Mimořádná členská schůze se koná do 1 měsíce za předpokladu, že o to požádá nejméně třetina členů místní organizace. Schůzi svolává a její program navrhuje předseda místní organizace.
 4. Členská schůze zejména:
  1. projednává zprávu předsedy,
  2. hodnotí výsledky činnosti strany za uplynulé období, jedná o hlavních úkolech místní organizace na příští období a určuje způsob jejich provádění,
  3. volí a odvolává předsedu a místopředsedu místní organizace,
  4. volí a odvolává delegáty a náhradníky krajského sněmu,
  5. rozhoduje o složení kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí a městských částí či obvodů,
  6. rozhoduje o uzavření volebních a povolebních koalicí ve volbách do zastupitelstev obcí, městských částí a obvodů,
  7. projednává usnesení vyšších orgánů a činí opatření k jejich splnění,
  8. předkládá návrhy kandidátů na funkce ve vyšších orgánech,
  9. navrhuje vyloučení svého člena,
  10. 2/3 většinou všech svých členů může rozhodnout o zrušení místní organizace.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li při začátku jednání přítomna nadpoloviční většina členů, je po půl hodině členská schůze schopna usnášení při přítomnosti alespoň 1/4 členů místní organizace. Není-li přítomna ani jedna čtvrtina členů místní organizace, opakuje se v termínu, který určí předseda místní organizace.
 6. V čele místní organizace je předseda nebo v případě jeho nepřítomnosti či v případě, kdy není schopen svoji funkci vykonávat, místopředseda místní organizace.
 1. Usnesení vyššího orgánu strany jsou závazná pro nižší orgány strany a musí jimi být plněna.
 2. Vyšší orgány strany mohou svolat nižší orgány.
 3. Nižší orgán strany informuje bezprostředně výše postavený orgán strany o svých zasedáních. Výše postavený orgán strany je oprávněn vyslat své zástupce na zasedání orgánů nižších.
 4. Do programu jednání vyšších orgánů se zařadí usnesení nižších orgánů, které jsou přímo směrovány k vyššímu orgánu.
 1. Kancelář strany zabezpečuje administrativní chod strany. V čele je ředitel, který nesmí vykonávat jinou placenou funkci ve straně. Ředitelem může být jen člen strany a je podřízen předsedovi strany.
 2. Ředitel:
  1. zajišťuje realizaci usnesení celostátního sněmu a předsednictva strany,
  2. odpovídá za činnost aparátu strany,
  3. je oprávněn zúčastnit se zasedání všech orgánů strany s hlasem poradním,
  4. uzavírá a rozvazuje pracovněprávní vztahy či vztahy obdobné právní vztahy s dalšími členy kanceláře strany,
  5. na návrh poslaneckého a senátorského klubu uzavírá a rozvazuje jménem strany právní vztahy s pracovníky klubů,
  6. zastupuje stranu v majetkových, pracovních a jiných právních vztazích, pokud v rozsahu stanoveném vnitřními předpisy strany,
  7. navrhuje předsednictvu směrnici pro hospodaření a účtování, mzdový předpis, organizační řád a pracovní řád,
  8. se souhlasem předsednictva vydává ostatní vnitřní směrnice a řády k zabezpečení řádného chodu aparátu strany.
 3. Kancelář a aparát strany se řídí stanovami, organizační řádem strany, pracovním řádem a ostatními vnitřními předpisy strany.
 1. Strana je právnickou osobou a hospodaří dle ročního rozpočtu.
 2. Příjmem strany jsou zejména:
  1. státní příspěvky stanovené zákonem,
  2. členské a mimořádné členské příspěvky vybírané na základě příspěvkového řádu,
  3. dary,
  4. příjmy z pronájmu,
  5. úroky z vkladů,
  6. příjmy z prodeje majetku,
  7. příjmy z pořádání politických, vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí a z tombol,
  8. půjčky a úvěry.
 3. Při hospodaření a účetnictví se strana řídí právními předpisy, stanovami, Směrnicí pro hospodaření a účtování a dalšími vnitřními předpisy.
 1. Kontrolní komise kontroluje finanční a hospodářskou činnost strany. Celostátní sněm volí a odvolává předsedu kontrolní komise, další čtyři členy a tři náhradníky.
 2. Členové kontrolní komise nesmí vykonávat další funkci v celostátním orgánu strany s výjimkou odborného garanta a člena odborné komise, ani být zaměstnanci strany.
 3. Kontrolní komise se řídí statutem, který schvaluje předsednictvo na její návrh.
 4. Předseda komise se může účastnit zasedání všech orgánů strany s hlasem poradním. Členové komise se mohou účastnit s hlasem poradním zasedání všech orgánů krajských, městských a místních organizací.
 1. Celostátní sněm volí a odvolává předsedu rozhodčí komise, další čtyři členy a tři náhradníky. Předseda musí mít právnické vzdělání.
 2. Rozhodčí komise zejména:
  1. rozhoduje ve sporech mezi členy strany a orgány strany,
  2. projednává návrh na vyloučení člena strany,
  3. podává závazný výklad stanov,
  4. rozhoduje o souladu vnitřních předpisů strany se stanovami strany.
 3. Členové rozhodčí komise nesmí vykonávat další funkci v celostátním orgánu strany s výjimkou odborného garanta a člena odborné komise, ani být zaměstnanci strany.
 4. Rozhodčí komise se řídí statutem, který schvaluje předsednictvo na její návrh.
 5. Předseda komise se může účastnit zasedání všech orgánů strany s hlasem poradním. Členové komise se mohou účastnit s hlasem poradním zasedání všech orgánů krajských, městských a místních organizací.

Není-li obsazeno místo ve voleném kolektivním orgánu strany a není-li náhradník, lze přistoupit ke kooptaci. Kooptovaný člen je zvolen nadpoloviční většinou všech zbývajících členů orgánu strany. Takto lze kooptovat nejvýš jednu třetinu zvolených členů.

Předsednictvo může změnit nebo doplnit stanovy strany v případě, že vzniklou situaci nelze vyřešit na základě výkladu podaného rozhodčí komisí. Změna musí být schválena dvoutřetinovou většinou všech členů předsednictva a dvoutřetinovou většinou rozhodčí komise. Změna podléhá dodatečnému schválení nejbližším celostátním sněmem, jinak její účinnost zaniká.

Do okamžiku zvolení předsedy a místopředsedů strany na její ustavujícím sjezdu vykonává všechna práva a povinnosti předsednictva strany dle těchto stanov přípravný výbor strany.

0 %
Transparentní
0 %
skrytých záměrů
0 %
Nasazení hájit váš hlas
Přispějte na kampaň

Naše kampaň je poháněna příspěvky
od fanoušků jako jste vy

0
ZÍSKANÉ PŘÍSPĚVKY NA KAMPAŇ