PRO stanovy

Stanovy politické strany

Právo Respekt Odbornost

Právo Respekt Odbornost je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se chtějí účastnit a ovlivňovat život ve své obci i ve státě. Navazuje na tradice  evropské  křesťanské  civilizace,  rozvijí  humanitní  a  demokratické  tradice společnosti a uplatňuje konzervativní hodnoty v politice.

 1. Politická strana nese název Právo Respekt Odbornost, zkratka je PRO, (dále i jen „strana“ nebo „PRO“).
 2. Strana působí na území České republiky
 3. Sídlem strany je Praha.
 1. PRO hají právo na důsledné zachování, respektování a ochranu důstojného a svobodného života, jež je nejvýznamnějším právem občana demokratického právního státu. Základem tohoto práva je ochrana lidské důstojnosti.
 2. PRO bude vždy a za všech okolností prosazovat základní principy demokratického právního státu, a zejména pak důslednou ochranu základních práv a svobod každého občana České
 3. PRO bude důsledně hájit ochranu práva na svobodný projev každého občana České republiky. Vyjádření vlastního názoru nesmí být předmětem perzekuce, diskriminace či dehonestace ze strany státní moci či veřejnoprávních medií.
 4. PRO prosazuje právo na vzdělání, zejména na základní prezenční vzdělání, jako zásadní podmínku udržení hodnotového systému naší současné
 5. PRO považuje zásah do tělesné integrity bez souhlasu dotčeného člověka i jakýkoliv nátlak na takový zásah za nepřípustný.
 6. PRO prosazuje osobní odpovědnost za zneužití pozice osob vykonávajících veřejnou moc, jež se stanou původci regulací omezujících práva a svobody občanů této země.
 7. PRO usiluje, při přezkumu zásahu státní moci, o uplatňování zásady in dubio pro libertate – v pochybnostech je třeba se přiklonit na stranu občanů.
 8. PRO považuje ochranu soukromí za základ humanismu. V demokratickém právním státě zaručena. Obzvlášť v současném světě vědy, techniky technologií a informačních médií si právo na soukromí zasluhuje důslednou a účinnou ochranu, a to i ve vztahu k procesu digitalizace veřejné Informační technologie nesmějí být užity v neprospěch práva na soukromí a každý občan má právo „nebýt online“, tedy žádný občan nemůže být znevýhodněn tím, že nevyužívá procesů digitální společnosti.
 9. Omezit shora uvedená individuální práva a svobody lze výhradně v rozsahu, výslovně připuštěném  Listinou  základních  práv  a  svobod,  výhradně  a  přímo zákonem (tedy nikoliv na základě zákona) a výlučně v případě, že takovým omezením dochází k ochraně jiného shora uvedeného individuálního práva a svobody při zachování zásady in dubio pro libertate.
 10. PRO bude vytvářet podmínky k tomu, aby se Česká republika, a zejména pak její občané, stala prosperující zemí patřící k evropské špičce v oblasti vědy, inovace a
 11. PRO bude prosazovat sebevědomou a racionální mezinárodní politiku České republiky, v rámci Evropy i v rámci celého světa. PRO je proevropsky orientovanou stranou,  mezi  jejíž  priority  patří  členství  v Evropské  unii,  která musí být založena na svých původních hodnotách, tedy Evropské unii coby společenství svrchovaných a suverénních států, jejichž společné zájmy jsou koordinovány    ve    prospěch    každého    členského    státu    při    zachování jednomyslnosti rozhodování. Je třeba zaručit na úrovni Ústavy České republiky, že jakékoliv omezení svrchovanosti státní moci, jejíž zástupci jsou přímo voleni občany ČR, je vyloučené.
 12. Vláda práva, respekt k jednotlivci a výkon státní moci na základě odbornosti nezávislé na zájmech omezených skupin, jsou základními hodnotami PRO, na nichž bude založena prosperita, bezpečnost a celkové štěstí občanů České
 1. Členem strany může být státní občan starší 18 let, který není členem jiné politické strany nebo hnutí, je plně svéprávný a souhlasí s programovými zásadami a cíli, a byl minimálně po dobu jednoho roku registrovaným příznivcem strany. Tuto lhůtu může, po vydání kladného stanoviska příslušné krajské rady, rozhodnutím třípětinové většiny všech jejich členů, předsednictvo ve zcela výjimečných případech prominout.
 2. O přijetí za člena strany rozhoduje předsednictvo strany, a to do 2 měsíců od doručení řádně vyplněné přihlášky kanceláři strany. Přihláška obsahuje  jméno  a  příjmení, datum narození, bydliště zájemce a čestné prohlášení, že je státním občanem. Přihláška musí dále obsahovat vlastnoručně podepsaná doporučení k přijetí od dvou členů strany, z nichž jeden musí být členem strany alespoň 12 měsíců.
 3. Přihláška  se   podává   kanceláři   strany   prostřednictvím   místní organizace. V případě, že se člen přihlašuje do nově vznikající místní organizace, připojí se zápis o vzniku nové místní organizace. Kancelář strany předloží přihlášku krajské radě, pokud je v daném kraji zřízena, a ta ji do měsíce od jejího doručení projedná. Nepřijme-li krajská rada ve lhůtě stanovisko, má se za to, že s přijetím souhlasí. Stanovisko krajské rady má doporučující charakter.
 4. Je-li žádost o členství zamítnuta, písemně se to oznámí uchazeči.
 1. Členství ve straně zaniká:
   1. písemným vystoupením ze strany doručeným kanceláři strany,
   2. vstupem do jiné politické strany nebo hnutí,
   3. přijetím kandidatury na kandidátce jiné volební  strany  nebo  hnutí  bez písemného souhlasu předsednictva strany,
   4. vyloučením,
   5. nezaplacením členského příspěvku do února roku, za který je příspěvek placen, nestanoví-li předsednictvo pozdější datum. V případě, že datum  připadne   na   den   pracovního   volna,   posouvá   se   na   nejbližší následující pracovní den. Povinnost zaplacení je splněna, je-li ve lhůtě příspěvek odeslán,
   6. smrtí.

   

 2. Členství ve straně se pozastaví na základě písemného oznámení člena doručeného kanceláři
 3. O rozhodnutí ve věci řízení o zániku členství ve straně podle ods 1 písm. b) až d) musí být člen vyrozuměn.
 1. Člen, jehož členství nebylo pozastaveno, má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze místní organizace, jíž je členem,
  2. volit a být volen do funkcí ve straně,
  3. být informován o přijatých usneseních orgánů strany,
  4. předkládat orgánům strany návrhy, stížnosti a připomínky,
  5. svobodně vyjadřovat a obhajovat své názory a předávat je k rozhodnutí voleným orgánům strany,
  6. v případě sporu se odvolávat k rozhodčí komisi,
  7. účastnit se s výjimkou hlasování zasedání orgánů strany, jestliže se rozhoduje o jeho osobě.
 2. Člen je povinen:
  1. prosazovat cíle a program strany,
  2. řídit se stanovami a vnitřními předpisy strany,
  3. plnit usnesení a rozhodnutí orgánů strany,
  4. plnit převzaté úkoly a nést za ně odpovědnost,
  5. platit stanovené členské příspěvky v určené lhůtě,
  6. neprodleně oznamovat předsedovi místní organizace změny údajů, které jsou uvedeny v přihlášce, a skutečnosti, které mohou vést k ukončení jeho členství ve straně.
  1. Registrovaný příznivec strany může být každý občan starší 15 let, který podporuje programové zásady a cíle strany. Registrovaným příznivcem se zájemce stane po vyplnění registračního formuláře a zaplacením stanoveného ročního příspěvku pro příznivce
  2. Registrovaní příznivci strany mohou podávat návrhy orgánům strany, mohou se účastnit diskusních setkání, být členy odborných komisí a kandidovat na kandidátkách Mají právo se účastnit orientačních elektronických hlasování organizovaných stranou.
  3. Pro  ukončení    statusu    registrovaného    příznivce    se    přiměřeně    použijí ustanovení o ukončení členství.
  1. O vyloučení ze strany rozhoduje předsednictvo strany po obdržení stanoviska rozhodčí komise, je-li zřízena (její stanovisko má doporučující charakter). Návrh na vyloučení člena může podat člen předsednictva, krajská či městská rada nebo místní organizace. Návrh musí mít písemnou podobu a musí být odůvodněn.
  2. Před rozhodnutím o vyloučení ze strany musí být členovi poskytnuta přiměřená lhůta k podání písemného vyjádření a musí být pozván na jednání rozhodčí komise s právem vyjádřit se.
  3. Rozhodnutí o vyloučení ze strany je vydáno písemně a dotyčnému odesláno do 30 dnů od rozhodnutí předsednictva.
  4. Vyloučit člena ze strany lze pro:
   1. porušení stanov,
   2. opakované zanedbání členských povinností,
   3. porušení povinností při hospodaření s majetkem strany,
   4. spáchání úmyslného trestného činu, za který byl dotyčný člen pravomocně odsouzen,
   5. zneužití funkce v rámci strany nebo veřejné funkce pro osobní prospěch člena nebo třetí osoby,
   6. jiné jednání, které je způsobilé poškodit oprávněné zájmy strany, pokud člen nezjedná účinnou nápravu bez zbytečného odkladu na písemnou výzvu předsednictva strany, zejména jednání, které je v rozporu se základními hodnotami strany nebo hodnotami demokratického právního státu.
  5. Opětovné přijetí za člena strany je možné po uplynutí 2 let od vyloučení.
  6. Člen nemá nárok na vrácení ani části členského příspěvku, uhrazeného za období, v němž jeho členství zaniklo.
 1. Na  celostátní   úrovni  jsou  orgány   strany  celostátní  sněm,   předsednictvo, politické  grémium,  předseda,   místopředseda,  rozhodčí  komise,  kontrolní komise a rada odborných garantů.
 2. V krajích a v Praze působí krajské organizace, jejímiž orgány jsou krajský sněm, krajská rada a předseda krajské
 3. V územně členěných statutárních městech mohou působit městské organizace, jejímiž orgány jsou městský sněm, městská rada a předseda městské
 4. V obcích a městských částech (obvodech) působí místní organizace, jejímiž orgány jsou členská schůze a předseda.
 5. Statutárním orgánem strany je předseda a místopředseda.
 6. Předseda krajské či místní organizace může zastupovat stranu výhradně v rozsahu, v němž to umožňují vnitřní předpisy
 7. Funkční období příslušného orgánu strany končí vyhlášením výsledků nové volby orgánu. Funkční období předsedy a místopředsedů krajských a městských rad a místních organizací trvá 2 roky, avšak končí vždy nejpozději 3 měsíce po volbách do zastupitelstev příslušného kraje, města, obec či městské části (obvodu). Funkční období předsedy a místopředsedů strany, rozhodčí komise a kontrolní komise trvá 2 roky, avšak končí vždy nejpozději 4 měsíce po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 8. Nově zvolený orgán se ujme funkce neprodleně po volbě. Stávající funkcionáři jsou povinni do jednoho týdne řádně předat svým nástupcům dokumentaci, inventář a přístupová práva k účtům strany.
 9. Jestliže není zvolen některý orgán, plní jeho funkce vyšší orgán strany až do zvolení příslušného orgánu. V případě orgánů s celostátní působností plní tuto funkci předsednictvo. V případě, že nebylo možné uspořádat celostátní sněm podle stanov, prodlužuje se funkční období celostátních orgánů do konání celostátního sněmu, který je předseda strany povinen svolat bez zbytečného odkladu po odpadnutí důvodu, pro který nebylo možné sněm uskutečnit.
 10. Kolektivní orgány strany se mohou usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů a delegátů, není-li ve stanovách uvedeno jinak. K přijetí rozhodnutí  je  třeba  souhlasu  nadpoloviční  většiny  přítomných  členů orgánu, není-li uvedeno jinak. Volba a odvolání předsedy a místopředsedů strany, krajské a městské organizace orgánů probíhá tajným hlasováním. Způsob usnášení a rozhodování kontrolní a rozhodčí komise stanovuje jejich
 11. Předseda orgánu může uskutečnit jednání dálkovou formou či hlasování per O takto provedeném hlasování se vede zápis, kde je uvedeno hlasování jednotlivých  členů.  Usnesení  per  rollam  je  přijato,  pokud  se  pro návrh vyjádří nadpoloviční většina všech členů příslušného orgánu.
 12. Orgány strany mohou rozhodnout, že nezvolení kandidáti na členy orgánu, který se obsazuje volbou, se podle pořadí získaných hlasů stávají náhradníky členů takového orgánu
 13. Krajské organizace působí v hranicích vyšších územních samosprávních celků a sdružují místní organizace strany na území
 14. K odchylkám od organizačního členění strany může dojít tehdy, jsou-li tyto odchylky účelné pro účinnou práci strany a byly schváleny předsednictvem.
  1. Celostátní sněm je vrcholným orgánem Svoláván je předsedou strany na základě usnesení předsednictva. V případě, že předseda sněm nesvolá, může tak učinit 1. nebo některý další místopředseda.
  2. Celostátní sněm se schází podle potřeby, zpravidla 1x za dva roky, nejpozději však do konce funkčního období předsednictva strany. Dobu, místo konání i návrh programu sněmu určuje předsednictvo
  3. Mimořádný celostátní sněm musí být svolán na základě návrhu nejméně poloviny krajských organizací do 3 měsíců od podání návrhu. Návrh na svolání mimořádného celostátního sněmu musí obsahovat návrh programu.
  1. Delegáty celostátního sněmu s právem hlasovacím jsou:
   1. členové předsednictva, rozhodčí komise a kontrolní komise,
   2. delegáti, kteří jsou voleni na krajských sněmech podle klíče stanoveného předsednictvem Minimální počet delegátů celostátního sněmu je
   3. V případě, že má strana méně než 100 členů jsou delegáty celostátního sněmu všichni členové strany. Celostátní sněm je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň 1/3 delegátů z hlasem rozhodujícím, pokud byl oznámen čas a termín konání alespoň 14 dní předem.
  2. Sněm je usnášeníschopný za jakéhokoli počtu přítomných delegátů, pokud byl oznámen čas a termín konání alespoň 14 dní předem. Delegát je oprávněn na sněmu navrhovat kandidáty na funkce volené sněmem.
 1. Celostátní sněm zejména:
  1. volí a odvolává předsedu strany, 1. místopředsedu a další místopředsedy,
  2. volí předsedu a členy rozhodčí komise a kontrolní komise,
  3. schvaluje stanovy a program strany a jejich změny,
  4. bere na vědomí zprávy předsedy strany, předsedů rozhodčí a kontrolní komise a zprávu předsedy parlamentních klubů, jsou-li zřízeny,
  5. bere na vědomí finanční zprávu a další zprávy předsednictva,
  6. určuje základní směr politiky strany pro další období,
  7. rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů o zrušení, rozdělení nebo sloučení strany,
  8. rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem v případě zrušení strany.
 1. Předsednictvo je nejvyšším orgánem strany mezi celostátními sněmy s všeobecnou působností. Předsednictvo realizuje usnesení celostátního sněmu, řídí činnost strany v období mezi sněmy a rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny jiným orgánům.
 2. Předsednictvo svolává předseda strany zpravidla jednou za měsíc. Předseda strany jej musí svolat do týdne, požádá-li o to polovina členů předsednictva. Nesvolá-li v takovém  případě  předseda  předsednictvo,  může  tak  učinit    či jiný  místopředseda.  Ve  všech  případech  hlasování  předsednictva  rozhoduje při  rovnosti  hlasů  hlas  předsedy  strany.  V případě  jeho  nepřítomnosti  na zasedání předsednictva náleží rozhodující hlas 1. místopředsedovi strany.
 3. Členy předsednictva jsou členové politického grémia, předsedové krajských organizací strany a členové strany, kteří jsou ministři, poslanci a senátoři.
 4. Předsednictvo zejména:
  1. schvaluje roční rozpočet strany, roční uzávěrku strany a je oprávněno provádět v  průběhu  roku  rozpočtová  opatření;  stanovuje  výši  příspěvku členů a registrovaných příznivců,
  2. projednává politické otázky,
  3. koordinuje činnost představitelů strany ve volených a jmenovaných funkcích,
  4. ukládá úkoly členům předsednictva a orgánům strany,
  5. rozhoduje o přijetí za člena strany, rozhoduje o vyloučení člena strany.
  6. na návrh předsedy strany jmenuje a odvolává ředitele kanceláře,
  7. jmenuje a odvolává odborné garanty strany a tajemníka rady odborných garantů,
  8. může dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů vyslovit nedůvěru předsedovi strany,
  9. rozhoduje o složení kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny, Senátu, Evropského parlamentu, zastupitelstev krajů, Zastupitelstva hlavního města Prahy, schvaluje kandidáta strany na prezidenta republiky,
  10. třípětinovou většinou všech členů předsednictva rozhoduje o zřízení a zrušení krajských organizací,
  11. schvaluje volební a povolební koalice na celostátní úrovni,
  12. určuje klíč pro volbu delegátů na celostátní sněm a krajské sněmy, přitom bere v úvahu počet zapsaných voličů, volební výsledky a počet členů strany v kraji,
  13. schvaluje jednací řád, volební řád, příspěvkový řád, nominační řád, rozhodčí řád a statuty rozhodčí a kontrolní komise a směrnici pro hospodaření a účtování a další vnitřní předpisy, které si vyhradí,
  14. bere na vědomí zprávy rozhodčí a kontrolní komise,
  15. určuje volební zmocněnce a volebního manažera strany pro evropské, celostátní a krajské volby,
  16. určuje manažera strany a tiskového mluvčího strany,
  17. schvaluje mzdový předpis, organizační řád a pracovní řád,
  18. rozhoduje v dalších záležitostech, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům.
  19. může určit až další 3 členy politického grémia.
 1. Předseda strany je statutárním orgánem strany. Svolává celostátní sněm a navrhuje mu program. Svolává předsednictvo a navrhuje mu program. Je oprávněn se zúčastnit všech zasedání orgánů strany; pokud není členem příslušného orgánu, vystupuje s hlasem poradním.
 2. Předseda strany je oprávněn činit veškerá opatření, která se mu jeví jako nezbytná, neodporují-li stanovám.
 3. V případě, že zanikne funkce předsedovi strany, nevykonává funkci po dobu 6 měsíců či mu byla vyslovena nedůvěra předsednictvem strany, je svolán do 4 měsíců sněm pro volbu nového předsedy. V době volební kampaně pro volby poslanců či prezidenta republiky, může předsednictvo rozhodnout, že se sněm uskuteční do 4 měsíců po volbách.
 1. Strana má místopředsedu a další tři místopředsedy.
 2. Zanikne-li funkce předsedy, vykonává ji 1. místopředseda. Obdobně to platí, byla-li předsedovi vyslovena nedůvěra.
 3. Je-li funkce předsedy obsazena, ale předseda ji nemůže vykonávat, vykonává působnost předsedy místopředseda. V takovém případě přechází působnost předsedy písemným oznámením předsedy předsednictvu o přechodu působnosti, které trvá do písemného oznámení předsedy předsednictvu, že se opět ujímá své působnosti.
 4. Nemůže-li předseda  strany  funkci  vykonávat  a  přitom  nemůže  z vážných důvodů učinit oznámení o tom, že nastal přechod působnosti předsedy na místopředsedu, přechází působnost rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech členů předsednictva a souhlasu rozhodčí komise. Přechod pravomocí zaniká, zruší-li předsednictvo či rozhodčí komise své rozhodnutí o přechodu pravomocí.
 5. Předsednictvo může určit pořadí zastupování dalšími místopředsedy pro případ nemožnosti zastupování místopředsedou.
 6. Místopředsedové strany se mohou účastnit zasedání všech orgánů strany; nejsou-li členy orgánu, mají poradní.
 1. Politické grémium řídí politiku strany v době mezi zasedáními předsednictva. O svých  rozhodnutích  informuje  předsednictvo,  které  jeho  rozhodnutí  může změnit.
 2. Politické grémium má minimálně 5 členů a tvoříjej:
  1. předseda, 1. místopředseda a místopředsedové strany,
  2. tajemník rady odborných garantů, předseda rozhodčí komise, předseda kontrolní komise,
  3. prezident republiky, je-li členem strany a přijal členství v grémiu,
  4. předseda a místopředsedové vlády a komor Parlamentu, jsou-li členy strany,
  5. předsedové parlamentních klubů strany
  6. další maximálně 3 členové politického grémia určení předsednictvem strany,
 1. Rada odborných garantů je poradním orgánem předsedy Skládá se z garantů pro jednotlivé odborné oblasti a tajemníka rady odborných garantů.
 2. Zasedání rady garantů svolává tajemník rady a řídí jej předseda strany, pokud řízením nepověří některého místopředs
 3. Rada zpracovává    stanoviska    a    návrhy,   které    si    předseda      strany    či předsednictvo strany vyžádají.
 4. Tajemník rady zajišťuje komunikaci s odbornými garanty a organizačně zajišťuje jednání
 5. Odborné garanty a tajemníka rady jmenuje a odvolává předsednictvo.
 1. Nejvyšším orgánem krajské organizace je krajský sněm. Sněm svolává předseda krajské organizace, či v případě, kdy není schopen vykonávat svou funkci kterýkoliv z místopředsedů krajské organizace a navrhuje mu program jednání.
 2. Krajský sněm se schází vždy nejpozději do 3 měsíců po volbách do krajského Dobu a místo konání krajského sněmu a jeho program určuje krajská rada. Mimořádný krajský sněm se koná nejpozději do 2 měsíců, rozhodne-li o tom předsednictvo, nebo požádá-li o to písemnou formou nejméně jedna polovina místních organizací.
 3. Krajského sněmu se zúčastní s právem hlasovacím členové předsednictva, rozhodčí a kontrolní komise z příslušného kraje, členové krajské rady a delegáti zvolení podle stanov. Pokud počet členů strany v kraji nepřevyšuje 150, jsou delegáti krajského sněmu všichni členové strany v
 4. Krajský sněm projednává zejména:
  1. zprávu předsedy krajské organizace,
  2. zprávu o činnosti klubu zastupitelů kraje,
  3. finanční zprávu a další zprávy, případně návrhy vzešlé na krajském sněm
 5. Krajský sněm dále:
  1. hodnotí dosavadní činnost a stanoví základní politické úkoly krajské organizace na příští období a určuje způsob jejich plnění,
  2. volí a odvolává předsedu, místopředsedu a nejvýše další dva místopředsedy krajské organizace,
  3. volí členy krajské rady a odvolává je a to v počtu 10 a je-li v daném kraji více než milion obyvatel v počtu 12,
  4. volí na období do dalšího krajského sněmu delegáty a náhradníky na celostátní sněm strany v počtu podle klíče stanoveného předsednictvem,
  5. navrhuje kandidáty do vyšších funkcí strany.
 6. Krajský sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. Není-li  při  stanoveném  začátku  jednání  přítomna  nadpoloviční většina,  je  po  půl  hodině  krajský  sněm  usnášeníschopný  při  přítomnosti alespoň 1/4 delegátů. Není-li přítomna ani jedna čtvrtina členů či delegátů, opakuje se v termínu, který určí předseda krajské organizace.
 7. Krajská rada je nejvyšším orgánem strany v kraji mezi krajskými sněmy. Schází se podle potřeby nejméně čtyřikrát do Skládá se z předsedy a místopředsedů, poslanců a senátorů zvolených v příslušném kraji, a dalších členů zvolených krajských sněmem. Členem krajské rady může být pouze člen strany.
 8. Krajská rada zejména:
  1. v době mezi zasedáními krajského sněmu zajišťuje, kontroluje a koordinuje plnění úkolů uložených krajským sněmem a vyššími orgány strany,
  2. řídí, kontroluje a koordinuje činnost místních a městských organizací,
  3. připravuje krajský sněm, podává zprávu o své činnosti,
  4. navrhuje předsednictvu strany složení kandidátních listin pro volby do zastupitelstev krajů a do Poslanecké sněmovny a kandidáty do Senátu,
  5. jako nejvyšší orgán strany v kraji navrhuje a odsouhlasuje povolební koaliční spolupráce v komunálních volbách. Místní organizace jsou povinny rozhodnutí krajské rady respektovat,
  6. může dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů krajské rady vyslovit nedůvěru předsedovi krajské organizace; v tom případě se do 3 měsíců koná nová přímá volba předsedy krajské organizace,
  7. navrhuje kandidáty do vyšších funkcí strany,
  8. navrhuje rozhodčí komisi vyloučení člena.
 9. Ustanovení stanov o předsedovi a místopředsedech strany se použijí přiměřeně na předsedu a místopředsedy krajské organizace.
 1. Městské organizace působí jako součást krajské organizace ve statutárních městech, která se člení na městské části či obvody a zároveň v nich působí alespoň dvě místní
 2. Součástí městské organizace jsou místní organizace působící na území statutárního města zpravidla v rámci jednotlivých městských částí (obvodů).
 3. Pokud není stanoveno jinak, použije se orgány městské organizace ustanovení o krajském sněmu, radě, předsedovi a místopředsedech
 4. Městský sněm se schází vždy nejpozději do 3 měsíců po volbách do zastupitelstva města a tvoří jej všichni členové místních organizací na území města.
 5. Městská rada se skládá z:
  1. předsedy městské organizace, místopředsedy a místopředsedy volených městským sněmem,
  2. poslanců, senátorů, a členů zastupitelstva kraje, pokud jsou členy místní organizace na území města,
  3. členů zastupitelstva města a starostů městských částí (obvodů), jsou-li členy strany,
  4. předsedy krajské rady a jejího místopředsedy, pokud jsou členy místní organizace na území města, jinak mají právo účasti s hlasem poradním,
  5. předsedů místních organizací působících na území města,
  6. tří členů volených městským sněmem a ve městech s alespoň 200 000 obyvateli nejvýše pěti volených členů.
 6. Městská rada navrhuje prostřednictvím příslušné krajské rady složení kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města a složení kandidátních listiny pro zastupitelstva městských částí (obvodů), pakliže v nich nepůsobí místní organizace.
 1. Místní organizace je základní organizační jednotka strany a působí na území obce, kde je zřízena. Místní organizace může být zřízena i pro území více obcí. Je tvořena minimálně třemi členy, z nichž alespoň jeden má trvalý pobyt v obci. Místní organizace vzniká rozhodnutím ustavující schůze na základě předchozího souhlasu předsednictva Ustavující schůzi svolává předseda krajské organizace nebo předseda strany.
 2. Místní organizace zaniká
  1. usnesením členské schůze místní organizace,
  2. usnesením předsednictva, klesne-li počet jejích členů pod tři a stav trvá déle než jeden rok, předsednictvo může prodloužit lhůtu až na dva roky,
  3. usnesením předsednictva, pokud svou činností závažným způsobem poruší stanovy či program strany nebo dlouhodobě poškozuje stranu.
 3. Nejvyšším orgánem místní organizace je členská schůze, která se schází nejméně dvakrát do roka, avšak nejpozději do 3 měsíců od voleb do zastupitelstev obcí. Mimořádná členská schůze se koná do 1 měsíce za předpokladu, že o to požádá nejméně třetina členů místní organizace. Schůzi svolává a její program navrhuje předseda místní organizace.
 4. Členská schůze zejména:
  1. projednává zprávu předsedy,
  2. hodnotí výsledky činnosti strany za uplynulé období, jedná o hlavních úkolech místní organizace na příští období a určuje způsob jejich provádění,
  3. volí a odvolává předsedu a místopředsedu místní organizace,
  4. volí a odvolává delegáty a náhradníky krajského sněmu,
  5. navrhuje složení kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí a městských částí či obvodů,
  6. navrhuje uzavření volebních a povolebních koalicí ve volbách do zastupitelstev obcí, městských částí a obvodů,
  7. projednává usnesení vyšších orgánů a činí opatření k jejich splnění,
  8. předkládá návrhy kandidátů na funkce ve vyšších orgánech,
  9. prostřednictvím příslušné krajské rady navrhuje vyloučení svého člena,
  10. 2/3 většinou všech svých členů může rozhodnout o zrušení místní organizace.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li při začátku jednání přítomna nadpoloviční většina členů, je po půl hodině členská schůze schopna usnášení při přítomnosti alespoň 1/4 členů místní organizace. Není-li přítomna ani jedna čtvrtina členů místní organizace, opakuje se v termínu, který určí předseda místní organizace.
 6. V čele místní organizace je předseda nebo v případě jeho nepřítomnosti či v případě, kdy není schopen svoji funkci vykonávat, místopředseda místní organizace.
 1. Usnesení vyššího orgánu strany jsou závazná pro nižší orgány strany a musí jimi být plněna.
 2. Vyšší orgány strany mohou svolat nižší orgány.
 3. Nižší orgán strany informuje bezprostředně výše postavený orgán strany o svých zasedáních. Výše postavený orgán strany je oprávněn vyslat své zástupce na zasedání orgánů nižších.
 4. Do programu jednání vyšších orgánů se zařadí usnesení nižších orgánů, které jsou přímo směrovány k vyššímu orgánu.
 1. Kancelář strany zabezpečuje administrativní chod strany. V čele je ředitel, který nesmí vykonávat jinou placenou funkci ve straně. Ředitelem může být jen člen strany a je podřízen předsedovi strany.
 2. Ředitel:
  1. zajišťuje realizaci usnesení celostátního sněmu a předsednictva strany,
  2. odpovídá za činnost aparátu strany,
  3. je oprávněn zúčastnit se zasedání všech orgánů strany s hlasem poradním,
  4. uzavírá a rozvazuje pracovněprávní vztahy či vztahy obdobné právní vztahy s dalšími členy kanceláře strany,
  5. na návrh poslaneckého a senátorského klubu uzavírá a rozvazuje jménem strany právní vztahy s pracovníky klubů,
  6. zastupuje stranu v majetkových, pracovních a jiných právních vztazích, pokud v rozsahu stanoveném vnitřními předpisy strany,
  7. navrhuje předsednictvu směrnici pro hospodaření a účtování, mzdový předpis, organizační řád a pracovní řád,
  8. se souhlasem předsednictva vydává ostatní vnitřní směrnice a řády k zabezpečení řádného chodu aparátu strany.
 3. Kancelář a aparát strany se řídí stanovami, organizační řádem strany, pracovním řádem a ostatními vnitřními předpisy strany.
 1. Strana je právnickou osobou a hospodaří dle ročního rozpočtu.
 2. Příjmem strany jsou zejména:
  1. státní příspěvky stanovené zákonem,
  2. členské a mimořádné členské příspěvky vybírané na základě příspěvkového řádu,
  3. dary,
  4. příjmy z pronájmu,
  5. úroky z vkladů,
  6. příjmy z prodeje majetku,
  7. příjmy z pořádání politických, vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí a z tombol,
  8. h) půjčky a úvěry.
 3. Při hospodaření a účetnictví se strana řídí právními předpisy, stanovami, Směrnicí pro hospodaření a účtování a dalšími vnitřními předpisy.
 1. Kontrolní komise kontroluje finanční a hospodářskou činnost strany. Celostátní sněm volí a odvolává předsedu kontrolní komise, další čtyři členy a tři náhradníky.
 2. Předseda komise je členem politického grémia a předsednictva strany. Členové kontrolní komise nesmí vykonávat další funkci v celostátním orgánu strany s výjimkou, odborného garanta a člena odborné komise, ani být zaměstnanci
 3. Kontrolní komise se řídí statutem, který schvaluje předsednictvo na její návrh.
 4. Předseda komise se může účastnit zasedání všech dalších orgánů strany s hlasem poradním. Členové komise se mohou účastnit s hlasem poradním zasedání všech orgánů krajských, městských a místních organizací.
 1. Celostátní sněm volí a odvolává předsedu rozhodčí komise, další čtyři členy a tři náhradníky. Předseda musí mít právnické vzdělání.
 2. Rozhodčí komise zejména:
  1. rozhoduje ve sporech mezi členy strany a orgány strany,
  2. projednává návrh na vyloučení člena strany,
  3. podává závazný výklad stanov,
  4. rozhoduje o souladu vnitřních předpisů strany se stanovami strany.
 3. Předseda komise je členem politického grémia a předsednictva strany. Členové rozhodčí komise nesmí vykonávat další funkci v celostátním orgánu strany s výjimkou, odborného garanta a člena odborné komise, ani být zaměstnanci strany.
 4. Rozhodčí komise se řídí statutem, který schvaluje předsednictvo na její návrh.
 5. Předseda komise se může účastnit zasedání všech dalších orgánů strany s hlasem poradním. Členové komise se mohou účastnit s hlasem poradním zasedání všech orgánů krajských, městských a místních organizací.

Není-li obsazeno místo ve voleném kolektivním orgánu strany a není-li náhradník, lze přistoupit  ke  kooptaci.  Kooptovaný  člen  je  zvolen  nadpoloviční  většinou  všech zbývajících členů orgánu strany. Takto lze kooptovat nejvýš jednu třetinu zvolených členů.

Předsednictvo může změnit nebo doplnit stanovy strany v případě, že vzniklou situaci nelze vyřešit na základě výkladu podaného rozhodčí komisí. Změna musí být schválena dvoutřetinovou většinou všech členů předsednictva a dvoutřetinovou většinou rozhodčí komise. Tato změna podléhá dodatečnému schválení celostátním sněmem, který bezodkladně svolá předseda, nebo 1. místopředseda, případně předsednictvem pověřený místopředseda nejpozději do 6 měsíců od schválení změny stanov. V případě, že by takto provedená změna stanov nebyla schválena ve stanovené lhůtě celorepublikovým sněmem, pozbývají tyto změny a úpravy platnosti posledním dnem uvedené lhůty.

Do okamžiku zvolení předsedy a místopředsedů strany na její ustavujícím sjezdu vykonává všechna práva a povinnosti předsednictva strany dle těchto stanov přípravný výbor strany.

Transparentní
0 %
skrytých záměrů
0 %
Nasazení hájit váš hlas
0 %
Přispějte na kampaň

Naše kampaň je poháněna příspěvky
od fanoušků jako jste vy

ZÍSKANÉ PŘÍSPĚVKY NA KAMPAŇ
0