Rubriky
Bezpečnost Členové PRO Homepage Ondřej Svoboda

Reakce na výroky generálmajora Karla Řehky, náčelníka Generálního štábu Armády ČR

K výrokům generálmajora Karla Řehky, náčelníka Generálního štábu Armády ČR (ČTK 25. ledna 2023)

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rehka-v-pripade-valky-nato-s-ruskem-by-stat-musel-vyberove-mobilizovat/2316173

Dne 25. ledna 2023 vydala ČTK na svém webu článek vycházející v rozhovoru s náčelníkem Generálního štábu AČR generálmajorem Karlem Řehkou, který obsahuje některé výroky, jež stojí za hodnocení, neboť se bytostně dotýkají všech občanů ČR a demonstrují do jisté míry způsob uvažování ministryně obrany, na základě jejíhož aktivního přístupu byl Řehka do funkce jmenován, a vůbec přístup celé vlády k bezpečnostní situaci ČR a jejím mezinárodně právním zájmům.


Pokud by byla válka mezi NATO a Ruskem například na východním křídle aliance mimo české území, okamžitě by se to České republiky dotklo a pouze profesionální armáda by nestačila. „Bude se muset zapojit celá společnost, bude se muset minimálně výběrově mobilizovat, ať už lidé nebo věcné zdroje materiálu,“ uvedl. Česko by se podle něj stalo legitimním cílem, protože by se přes jeho území například přesouvaly spojenecké jednotky. Poukázal na to, že řada prostředků používaných ve válce na Ukrajině může doletět až na území ČR. „Takže myslet si, že se to nedotkne našeho teritoria, je prostě naivní,“ uvedl.


V prvé řadě si lze těžko představit, že by mohlo dojít k válce, jejímž účastníkem by bylo NATO. Když už, tak by se zřejmě do války mohl dostat některý ze států, který je členem Severoatlantické aliance, což ale samo o sobě neznamená, že by se staly součástí ozbrojeného konfliktu všechny státy aliance. Z článků 5 a 6 Washingtonské smlouvy 1 (kterou bylo založeno NATO) vyplývá, že k fikci účasti všech států aliance dochází pouze v případě ozbrojeného útoku na některou z členských zemí nebo území, které se považují za její součást. I kdyby k takovému útoku na některou z členských zemí došlo, ani to by neznamenalo automatické zapojení všech zemí do ozbrojeného konfliktu, neboť v článku 5 se členské státy zavazují podniknout takovou akci, kterou budou považovat za nutnou. Jednou z těchto akcí může být i akce ozbrojená, ale zároveň také nemusí.

Co je na vyjádření náčelníka generálního štábu ale zásadní, je jeho nepochopení rozdílu mezi válkou nějakého členského státu NATO s Ruskem mimo území ČR a stav ohrožení státu nebo válečný stav, který by ohrožoval přímo bezpečnost České republiky.


Dle zákona č. 585/2004 Sb. není možné mobilizovat obyvatelstvo mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav. Pokud náčelník generálního štábu hovoří o mobilizaci, pak by musel předpokládat, že bude válečný stav nebo stav ohrožení státu pro území České republiky vyhlášen. Přesto ale hovoří i o tom, že bude NATO bojovat mimo území České republiky. Takové spojení je značně nepochopitelné a buď si náčelník není vědom toho, kdy může obyvatelstvo mobilizovat, nebo předpokládá, že válečný konflikt jiného členského státu aliance znamená automaticky stav ohrožení všech členských států, včetně České republiky. Nic takového ale z článku 5 Smlouvy o NATO nevyplývá a nelze si ani dost dobře představit, pokud by například Rusko válčilo s některým z Pobaltských států, že by v USA vyhlašovali stav obdobný našemu válečnému stavu.


Na druhou stranu, pokud by generálmajor Řehka předpokládal, že by ozbrojené napadení jiného členského státu automaticky znamenalo vojenské zapojení všech ostatních členských států, pak by bylo k dispozici přes 3 milióny profesionálních vojáků, které mají členské státy aliance ve svých armádách. Z jakého důvodu by potom potřeboval mobilizovat české obyvatelstvo? Jedině z jednoho důvodu. Pokud by Česká republika spěchala splnit svůj alianční závazek poskytnout napadenému státu vojenskou pomoc a ostatní členské státy by to neučinily. V takovém případě by ale docházelo k porušování jedné ze základních zásad mezinárodního práva, zásady reciprocity, a v takovém případě by neexistoval důvod v takovém smluvním vztahu s ostatními státy setrvávat. Ve chvíli, kdy by Česká republika plnila své alianční závazky, zatímco ostatní členské státy by své závazky neplnily, pak bychom byli jen jakýmisi „užitečnými idioty“, kteří obětují vlastní personální a materiální zdroje ve
prospěch někoho jiného, o ochraně zájmů a bezpečnosti České republiky by pak nemohla být řeč. Právě naopak – takové jednání by spíš bezpečnost České republiky ohrozilo.


Za značně rizikové potom vnímám obecně Řehkovo vyjádření v tom smyslu, že NATO a Českou republiku považuje v podstatě za jeden subjekt, přičemž je ochoten ve prospěch NATO dát v oběť české občany a materiál, ale zároveň předpokládá, že ostatní členské státy to neudělají. Tímto svým nahlížením naprosto evidentně popírá zájmy České republiky a staví je na úroveň nižší, na úroveň podřízenosti zájmům aliance, u jejíchž ostatních členů ale současně předpokládá, že se stejně submisivně chovat nebudou. Tímto svým přístupem už z podstaty ohrožuje samotnou suverenitu a svébytnost České republiky (do jisté míry ale i účinnost celého systému kolektivní obrany, založeného Smlouvou o NATO).


(čl. 5 Washingtonské smlouvy: „Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti. Každý takový útok a všechna opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti
přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.“)


To ale není vše. V závěru rozhovoru Řehka pronesl další výroky, nad kterými mysl logicky uvažujícího člověka nemůže zůstat chladná.


Pro Česko je extrémně důležité pomáhat Ukrajině nejen z morálních důvodů, ale i kvůli zajištění vlastní bezpečnosti, řekl ČTK Řehka. Rusko označil za agresora a potenciálního protivníka, poukázal na jeho nepřátelské chování. Zdůraznil, že pokud by Rusko ovládlo Ukrajinu, pro Česko by to znamenalo nutnost mnohem výraznějšího navýšení výdajů na obranu.


„Je extrémně důležité pomáhat Ukrajincům. Protože oni tu hrozbu brzdí, oslabují ji a drží ji od nás. Není to jenom o tom, že to je morálně správně, ale my to potřebujeme i z hlediska naší obrany,“ řekl. Pokud by podle něj západní státy Ukrajině nepomáhaly, Rusko ji „převálcuje“. „Budeme pak mít Rusko na hranici aliance, bude ještě povzbuzenější a agresivnější. A my pak budeme muset daleko více investovat do obrany a bude to pro nás daleko nebezpečnější situace,“ doplnil.


Náčelník generálního štábu tedy považuje za extrémní riziko, pokud by Rusko převálcovalo Ukrajinu a posunulo by hranice svého území až na hranici členských států NATO. To by podle Řehky znamenalo pro naši republiku zvýšené riziko, které by si vyžadovalo daleko více investovat do obrany a bude to pro nás daleko nebezpečnější situace.


Je ale možné, to z vyjádření náčelníka není zcela zřetelně pochopitelné, že za toto ohrožení nepovažuje stav, kdy bude Rusko povzbuzenější a agresivnější. Tak jako tak, úvahy a snahy západních mocností o přijetí Ukrajiny do NATO byly jedním ze zásadních důvodů, které vůbec k současné situaci na Ukrajině vedly. Znamená to tedy, že pokud by Ukrajina do NATO přijata byla, a tím by aliance posunula území svého výsadního vlivu na hranici s Ruskem, museli bychom také daleko více investovat a připravovat se na válku s Ruskem? Pokud by i podle Řehky takový krok zvýšil riziko světového konfliktu, nebyl by v rozporu s článkem 1 Smlouvy o NATO? A pokud je pro Řehku rizikovější povzbuzenost a agresivita Ruska, má na to nějaký vliv, zda bude mít hranici s Ukrajinou nebo se Slovenskem? Nejedná se tedy jen o prázdný argument, kterým si současná vláda vytváří alibi pro bezhlavé utrácení peněz daňových poplatníků ze státního rozpočtu za tzv. přezbrojení armády? Není to jen nedomyšlený příběh, jak zavřít ústa těm, kdo kritizují, že se každý občan ČR prostřednictvím vlády dál a dál zadlužuje, aby půjčené peníze mohla vláda posílat a „spálit“ na území Ukrajiny, pod falešnými heslem, že Ukrajinci brání naši svobodu a že tím bráníme naše civilní obyvatelstvo před jinak, prý, nutnou mobilizací?


Generálmajor Karel Řehka byl jmenován do funkce náčelníka generálního štábu 15. června 2022 za poněkud nestandardních okolností. Jednak nebyl vojákem v činné službě, neboť byl do 20. června ředitelem NÚKIBu, takže musel být nejprve přijat zpět do služebního poměru v armádě, nebyl vůbec členem generálního štábu a povýšen do hodnosti generálmajora byl týden po svém jmenování 22. června 2022. Je evidentní, že zájem na tom, aby náčelníkem generálního štábu byl právě Řehka, byl poměrně značný. Pokud pak z úst této osoby zaznívají výroky, které jsou obsaženy výše, v kontextu dalších proválečných vyjádření zejména předsedy vlády, ministryně obrany a ministra vnitra, není zcela jasné, co jeho jmenováním sledovali ti, kteří se o to tak snažili, a kam pod jejich vedením Česká republika směřuje. Co je ale jisté, že v tichosti, bez pozornosti médií, dochází ke změnám právních předpisů, které umožňují ve větším rozsahu zasahovat do soukromí lidí, vládě svěřují stále více pravomocí, to vše za podpory proválečné argumentace, jejímž příkladem jsou i výroky generálmajora Řehky, to vše v rozporu s doktrínou OSN i NATO, založenou na povinnosti členských států činit vše pro mírové řešení mezinárodních sporů. Veřejnost by nyní měla zpozornět, probudit se z letargie a nezájmu o veřejné dění, protože je dost možné, že se jich v brzké budoucnosti následky jednání těchto lidí budou bytostně dotýkat.

1 https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=cs

Rubriky
Nezařazené

Stanovisko strany Právo Respekt Odbornost k 2. kolu prezidentských voleb

​Vedení strany Právo Respekt Odbornost (PRO) se shodlo na podpoře Andreje Babiše v druhém kole prezidentských voleb.

Strana Právo Respekt Odbornost vždy a se vší rozhodností bojovala proti všem krokům státní moci, které směřovaly proti národním zájmům České republiky a jejím občanům.

Základní lidská práva a svobody, právo na důstojný a bezpečný život jsou pro nás těmi absolutně nejvyššími hodnotami, které jsme důsledně a za všech okolností bránili. A to bez jakéhokoliv ohledu na to, z které části politického spektra útoky přicházely, jak silný mocenský aparát byl do nich zapojen a jakými postihy hrozil. Neustoupili jsme těmto tlakům a neustoupíme ani od našeho požadavku na vyvození plné odpovědnosti vůči všem těm, kteří o destrukci těchto základních hodnot vědomě usilovali.   

Druhé kolo prezidentské volby přichází v nesmírně těžké době. Bezpečnost a svébytnost naší země je v důsledku kritické mezinárodní situace zásadním způsobem ohrožena. Na vnitřní hospodářskou situaci dopadají důsledky ekonomické krize, jež je způsobená neodborným řízením našeho státu, včetně zcela nekritického přejímání chybně stanovených cílů integrační a globalistické politiky. Jsme rovněž svědky postupující koncentrace moci zákonodárné, výkonné a v podobě očekávaných změn ve složení Ústavního soudu i nejvyšší moci soudní do rukou současné vládní pětikoalice. Zcela reálně tak hrozí, že dojde k trvalému narušení dělby moci a k celkovému vychýlení nezbytné rovnováhy pluralitního demokratického zřízení.

Za této situace je proto naší lidskou a občanskou povinností odhlédnout od všech osobních sympatií a antipatií, od politických preferencí a zájmů a podpořit v druhém kole prezidentské volby toho kandidáta, který skýtá větší záruku toho, že bezpečnost, suverenita, prosperita a demokratický vývoj naší země zůstanou zachovány. 

Strana Právo Respekt Odbornost proto podporuje zvolení pana Andreje Babiše prezidentem České republiky. „Základní podmínkou přežití demokracie je diskuse. Pokud zvolíme kandidáta, který slibuje až slepou podporu vládě České republiky, pak k diskusi nedojde a vyhraje jediná ideologie. To jsme tu už zažili. Proti Andreji Babišovi můžeme mít stovky výhrad, ale pokud dovolíme, aby soudce Ústavního soudu jmenoval favorit současné vlády, ztratíme naději na diskusi, na demokracii. Druhé kolo prezidentských voleb není volbou mezi větším a menším zlem. Je to volba mezi přijetím jediné ideologie, proti které se nebudeme schopni bránit, a malou nadějí, že tomu tak nebude. Proto jsme se jednohlasně shodli na tom, že v druhé kole prezidentských voleb podpoříme Andreje Babiše,“ řekl Jindřich Rajchl, předseda strany Právo Respekt Odbornost.

Rubriky
Nezařazené

Výzva poslankyním a poslancům Parlamentu ČR k vyslovení nedůvěry vládě

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

oslovujeme Vás v souvislosti s hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě a děkujeme těm z Vás, kteří jste toto hlasování jako standardní metodu vyjádření podpory či nepodpory vládě Petra Fialy v aktuální situaci vyvolali. Chceme Vás vyzvat k tomu, abyste v zájmu občanů České republiky, které jste skládali svůj poslanecký slib, a vědomi si toho, že s tímto konkrétním hlasováním budou historicky spojena Vaše konkrétní jména, vyslovili vládě Petra Fialy jednoznačně nedůvěru. Nyní už přece dávno nejde o něho nebo o stranické zájmy, ale o záchranu České republiky, a tím i o Vaši čest a možnost podívat se českým občanům v budoucnu do očí. 

Tato vláda zcela viditelně a prokazatelně čím dál víc závažně selhává, ať je to otázka energetické bezpečnosti, oblasti ekonomiky, v níž se zcela ztrácí konkurenceschopnost českých firem, podpory nerealizovatelných evropských směrů typu green deal, přístupu ke svobodě slova směrem k cenzuře. Dále pak snaha kriminalizovat svobodu projevu, komunikační strategie na hranici propagandy, přímá podpora popření práva veta v právu EU a přenos suverenity členských států na orgány EU. Snaha otevřít statisícům cizinců všechny naše veřejné služby – úřady, zdravotnictví, školství a další, a to nejen coby konzumentům, nýbrž i coby jejich zaměstnancům, bezmyšlenkovité vyvádění miliard mimo Českou republiku, kterou pak musí zadlužovat na úkor svých občanů, preferování zájmů jiných zemí před zájmy České republiky, pobyt cizích vojsk na našem území se má stát samozřejmostí… A tak bychom mohli pokračovat. Situace je skutečně vážná, a vy, stejně jako my, musíte vidět, že členové vlády už dávno nejsou objektivně schopni dané problémy řešit a i v dnešní vážné době sahají k politicky nezralým jednáním typu dražby mikin; jiní členové vlády jsou zase zcela neviditelní. I proto je tato vláda na historickém minimu podpory našich občanů.

Potřebujeme proto ihned jinou, odborně akceschopnou vládu, která začne neprodleně jednat a zastaví pád naší země na úplné dno. V této souvislosti chceme se vší odpovědností k České republice prohlásit, že jsme připraveni k rozhovorům o tom, jak postupovat dál, a v případě shody i k poskytnutí odborné pomoci v těchto nesnadných úkolech. Jakékoli politické i jiné soupeření jsme připraveni dát stranou, pokud uvidíme, že cesta z tohoto neutěšeného stavu má jasný záměr – zvýšení prosperity, bezpečnosti a suverenity České republiky. Času totiž není  nazbyt. Naopak – je pět minut po dvanácté. Naším jediným cílem je ochrana zájmů naší země a našich občanů. Tomu by dnes mělo vše ustoupit stranou.     

Následně můžeme dojít legitimní cestou k novým volbám. Věříme, že v nich budou mít šanci uspět zejména ti kandidáti, kteří při hlasování o nedůvěře vládě opustí stranickou linii a budou hlasovat podle svého slibu, tedy v zájmu občanů České republiky. 

Proto si Vás dovolujeme oslovit s touto výzvou – hlasujte v zájmu občanů České republiky, hlasujte pro nedůvěru vládě Petra Fialy. Nelze už jinak. 

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová – senátorka

JUDr. Jindřich Rajchl – předseda strany PRO 

Mgr. Libor Vondráček – předseda strany Svobodní 

 Vidlák – bloger 

Rubriky
Nezařazené

Blíží se doba, kdy budeme za svůj názor „viset“ v pytli na mrtvoly na bodově ministerstva vnitra?

Zřejmě ano! „Šmírovací“ tým ministra Rakušana nazvaný Krizový informační tým (KRIT) zveřejnil materiály, které by měly sloužit ministerstvu, vládě a jednotlivým resortům ke zlepšení komunikace s veřejností. Tým složený ze čtyř expertů na publikaci a PR definoval dezinformační témata, komunikační doporučení, a hlavně vydal předběžné varování. Podle jeho zjištění, dochází k radikalizaci pracovníků státní a veřejné správy, což představuje zásadní problém, který může ohrozit běžné fungování státu a jeho institucí, samospráv a dále urychlit rozpad společenské soudržnosti.

Jestli tady někdo ohrožuje běžné fungování demokratického státu, tak jsou to neustále nové snahy o zavedení cenzury, nových právních norem k potírání názorů, které nesouzní s vládní propagandou, dehonestace osob, které se nebojí vystoupit proti vládnoucí garnituře, a dokonce se připravuje kriminalizace osob za šíření dezinformací, přitom o tom, co je či není dezinformace rozhodují nevládní neziskové organizace a pár vybraných osob. K nim patří také oni čtyři experti KRITu, které neznáme, a jejichž zjištění nebyla podrobena široké odborné debatě. A média? Ta mlčí. Žádné ověřování, zjišťovaní informací a objektivní a vyvážené názorové zpravodajství.

Za silnou komunikační hrozbu je v materiálech označena „Válka & energetická krize“. K tomuto tématu vymyslel KRIT opatření pro správnou komunikaci. „Je třeba intenzivně komunikovat: odhalovat manipulativní techniky nepřítele a debunkovat, provést tzv. naming and shaming,“ uvádí se v doporučení. Debunkovat a provést tzv. naming and shaming znamená odhalovat falešné zprávy a pak jejich autory pojmenovat a zostudit, chcete-li zahanbit! V praxi to znamená veřejně říci, že osoba, skupina udělala něco špatného. Tato veřejné zahanbování se používá ke sjednocení veřejného mínění proti určitým druhům chování a jejich odrazení od dané činnosti. Pokud tomuto popisu z Googlu nerozumíte, tak to přeložím. To je ta dehonestace osob za jiný než povolený názor, to je nálepkování slovy dezinformátor, dezolát, frustrát, či proruský troll bez jakékoliv možnosti se hájit. Je to jen propaganda a snaha o zavedení cenzury. Nebo si pod slovy „sjednocení veřejného mínění“ představujete pluralitu názorů?

KRIT dále doporučuje: „Anonymizovaný monitoring nálad ve státní a veřejné správě. Včasná identifikace osob, které mohou šířit antisystémové nálady a jejich zapojení do dialogu.“ Před rokem 1989 se tomu říkalo „šmírování a udávání“.

Od expertů na PR bych očekávala naprostou nestrannost a objektivnost, asi naivně. Ve svých materiálech opakovaně tvrdí, stejně jako vládní garnitura, že jsme ve válce: „Současná politika Ruské federace v oblasti energetiky není ničím jiným než pokračováním války jinými prostředky. To znamená, že ve válce se nenachází jen Ukrajina, ale také Česká republika spolu se svými evropskými spojenci. Úkolem státu je proto posílit ve veřejném prostoru povědomí, že se Česká republika nachází v nové, zatím nepoznané, válce.“ A za zmínku stojí také jejich popis radikalizace. „V České republice právě probíhá politický střet o to, zda bude energetická krize interpretována jako selhání státu, nebo coby důsledek ruské „energetické války“, jež si klade za cíl rozklad české společnosti. Lidé jsou krajně znejistělí a bojí se budoucnosti. Často nevědí, jak zaplatí účty za elektřinu a zda budou mít na základní životní potřeby. Část společnosti se radikalizuje. A volá po změně politické reprezentace.“

Takže občané, kteří nevědí, jak zaplatit účty za elektřinu a kritizují současnou situaci a vládu jsou radikálové? Na vyjádření nesouhlasu snad mají občané v demokratickém státě právo! Nebo už je experti KRITu připravují na totalitu? Začněte u sebe. Jste to vy, co vnášíte mezi občany místo jasných řešení, chaos, obavy a strach! Osvěžte si paměť a přečtěte si Listinu základních práv a svobod. Ve svobodné společnosti není přípustné omezit svobodu myšlení a svobodu rozhodování. Do zaručených práv a svobod jedinců nesmí státní moc zasahovat jinak, než Listina výslovně připouští.

Politikům radíte vysvětlovat a intenzivně komunikovat s občany, tak asi proto jsme už několik týdnů neviděli v médiích některé členy vlády, například I. Bartoše a některé ministryně a ministry i více než půl roku. A jen tak mimochodem na závěr. Ve vašich dokumentech je často uvedeno datum, kdy byly pořízeny a některé z nich vznikly, několik měsíců před tím, než ministr Rakušan veřejně oznámil, že KRIT vznikne. To by opravdovým expertům na PR nemělo uniknout.