Váš hlas vytváří budoucnost

Napište nám váš názor [email protected]

Petice občanů nespokojených s vládou se konečně dostaly k projednání do Poslanecké sněmovny

20 prosince, 2023

Praha – Peticemi občanů se aktuálně zabývá petiční výbor Poslanecké sněmovny České republiky. Tři akce na Václavském náměstí svolané spolkem „Česko proti bídě“ a Jindřichem Rajchlem ze strany PRO, byly zároveň příležitostí k podpisu peticí, vyjadřujících nespokojenost občanů České republiky se současnou vládou premiéra Petra Fialy. Obsah peticí vyzývá vládu ke konkrétním krokům v zájmu ochrany občanů České republiky.

Podařilo se v poměrně krátké době překročit zákonem stanovený minimální počet podpisů, proto bylo možné tyto petiční výzvy předat k projednání v Poslanecké sněmovně. Ta nyní prostřednictvím svého petičního výboru vyzvala petenty k okomentování jednotlivých petičních požadavků. Tato slyšení se  konala 5. 12. 2023 od 15:00 – 16:30 hodin, k petici č. 45 “v oblasti energetiky”, kde strana PRO obdržela od občanů České republiky 11 605 podpisů.

Uvedly ji zástupce petentů Česko proti bídě, a to předseda strany PRO Jindřich Rajchl, společně s místopředsedou strany PRO Markem Zemanem. Další část jednání petičního výboru pokračovala od 16:45 – 18:15 hodin, kde se projednávala petice č. 41, a to i “v oblasti svobody projevu” s 11 893 podpisy.
Zde stranu PRO tentokrát zastupoval 1. místopředseda Petr Vacek, odborný garant pro kybernetickou bezpečnost Luděk Nezmar a mezi vystupujícími byla i senátorka Jana Zwyrtek Hamplová (NEZ.).

Znění předmětných peticí předkládaných spolkem „Česko proti bídě“ a stranou PRO:

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním ze dne 16. 4. 2023 v oblasti energetiky. Zde požadavky občanů spočívají ve:

1. Vykoupení minoritního podílu akcií ČEZ, a.s., do vlastnictví České republiky, aby ta se stala jediným akcionářem.
2. Vyvázání určení ceny kontraktů pro vnitrostátní dodávky elektřiny z cenové hladiny určované Evropskou energetickou burzou v Lipsku a zajištění její regulace pro všechny kategorie odběratelů v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách.
3. Bezodkladné odstoupení České republiky ze systému spekulativního obchodování s emisními povolenkami (ETS).
4. Uzavření dlouhodobých kontraktů na dodávky zemního plynu obdobné německému, maďarskému či srbskému kontraktu.
5. Odstoupení od nákupu zemního plynu na Evropské energetické burze v Lipsku a zajištění regulace cen zemního plynu pro všechny kategorie odběratelů v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách.
6. Odkoupení šesti plynových zásobníků na našem území do vlastnictví České republiky a jejich zařazení do systému státních hmotných rezerv.
7. Odstoupení od cenového stropu stanoveného pro dovoz ruské ropy zeměmi G7 v součinnosti s Evropskou unií.

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním ze dne 16. 4. 2023 v oblasti svobody projevu. Zde požadavky občanů spočívají ve:
1. Zavedení zákonné povinnosti provozovatelů online sociálních sítí, otevřených veřejnosti, neomezovat svobodu projevu a právo na vyhledávání informací tam zveřejněných, nesměřuje-li takové omezení k ochraně práva člověka na ochranu jeho soukromí.
2. Zavedení zákonné povinnosti médií poskytovat v rámci zpravodajství objektivní a vyvážené informace s cílem umožnit lidem vytvořit si vlastní názor. Média nesmějí zneužívat ochrany, kterou jim právo dává, k tomu, aby manipulovala veřejným míněním. 3. Zavedení skutkové podstaty přestupku spočívajícího v porušení shora uvedených povinností, a to pod přísnou sankcí.
4. Úpravu pravomocí Rady České televize a Rady Českého rozhlasu tak, aby mohly sankcionovat vedení veřejnoprávních médií v případech, kdy dojde k porušení jejich povinností daných kodexem těchto médií a vedení nezjedná nápravu v čase k tomu určeném.
5. Zajištění plné nezávislosti rad veřejnoprávních médií na aktuální politické reprezentaci.
6. Vyloučení z programů veřejnoprávních médií tzv. názorových pořadů, jejichž cílem je propagace konkrétního názorového proudu v oblasti politiky i vědy.
7. Okamžitě rozpuštění týmu KRIT a ukončení nepřijatelného šmírování pracovníků veřejné správy a garanci jejich práva na vlastní názor, práva na projev tohoto názoru a práva na svobodu slova i myšlení v souladu se současným právním řádem.
8. Okamžité oznámení orgánům Evropské unie o ukončení veškerých vládních aktivit souvisejících s potíráním šíření tzv. dezinformací.

Sdílet přes WhatsApp
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet E-mailem