Ochrana osobních údajů při delegaci do okrskových volebních komisí

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

webového portálu sloužící k podpoře Strany PRO

Abychom vás mohli delegovat do okrskové volební komise, musíme mít souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Tento souhlas lze udělit zaškrtnutím příslušného pole ve formuláři registrace.stranapro.cz

Správce je osoba, která určuje účel zpracování a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. V daném případě jde o stranu Právo Respekt Odbornost, IČ: 17085438, se sídlem Povltavská 829/36a, Praha 7. (dále jen „Strana PRO“)

Kontaktní údaje na správce:

Právo Respekt Odbornost
Povltavská 829/36a
171 00 Praha 7
e-mail: [email protected]

Vaše osobní údaje vyplněné při registraci do našeho seznamu jsou zpracovávány výlučně za účelem delegace do okrskové volební komise pro volby do ústavních institucí České republiky a za účelem zasílání informací, které se činnosti okrskových volebních komisí bezprostředně týkají.

Pokud si budete přát být v budoucnu informováni o možnosti členství v okrskových volebních komisích, vaše kontaktní údaje budou uloženy a můžete od nás dostávat upozornění před budoucími volbami.

Citlivé údaje nezpracováváme. Zpracováváme pouze údaje, které jsou důležité pro hladký proces delegování do okrskové volební komise. Jde o následující skupiny osobních údajů:

  • Volební zákon požaduje, abychom v delegaci do okrskové volební komise uvedli vaše jméno a příjmenídatum narození a adresu trvalého pobytu.
  • Úřady často potřebují zájemce o členství v okrskové volební komisi rychle kontaktovat (např. kvůli nedoručení pozvánky nebo vyzvednutí odměny), proto požadujeme ve vašem vlastním zájmů uvést i telefonní číslo a e-mailovou adresu. Můžete uvést též identifikátor datové schránky a v případě, že se často zdržujete jinde než v místě trvalého pobytu, i kontaktní adresu.

Vaše osobní údaje musíme zkompletovat do seznamu delegovaných, pak je zašleme do datové schránky obce.

  • V informačním systému datových schránek uchovává stát seznamy delegovaných po dobu 90 dní, přičemž k těmto údajům máme přístup pouze my jako odesílatel a obec jako příjemce.
  • Po odeslání jsou vaše osobní údaje uloženy na našem serveru, kde k nim mají přístup pouze osoby k tomu zvlášť pověřené, které jsou podle našich vnitřních předpisů vázány mlčenlivostí.
  • Pokud jste požádali o informování o možnosti členství v okrskových volebních komisích v budoucnosti a i nebo vyžaduje-li to oprávněný zájem správce, můžeme uchovávat vaše osobní údaje jméno, příjmení, datum narození, telefon, e-mailová adresa a místo delegace po dobu až 5 let. Nebude-li tomu tak, po zaslání posledních instrukcí k účasti v okrskových volebních komisích osobní údaje likvidujeme jejich smazáním.

Kromě příslušných úřadů nejsou vaše osobní údaje předávány žádným třetím osobám.

  • Máte právo na přístup k informacím o podmínkách zpracování. Požádáte-li nás o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsme povinni vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Základní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete na této stránce.
  • Máte právo nás požádat o vysvětlení nebo nápravu, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

Tyto zásady zpracování osobních údajů při delegaci do okrskových volebních komisí nabývají účinnosti 1.4.2024

Již nás finančně podpořilo
0
Počet registrovaných členů
0
Oblastních spolků
0

Naše kampaň je poháněna příspěvky
od fanoušků, jako jste vy

ZÍSKANÉ PŘÍSPĚVKY NA KAMPAŇ
0 .01 Kč